EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН СТРУКТУРИ АПК: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ
В. В. Стадник, П. Г. Іжевський

Назад

УДК: 330.1:332.2

В. В. Стадник, П. Г. Іжевський

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН СТРУКТУРИ АПК: РЕТРОСПЕКТИВА І ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано зміну місця та ролі сільського господарства в агропромисловому комплексі при зміні парадигми його функціонування на основі технологічного фактору. Відзначено перехід від ресурсної економіки до біоекономіки, яка характеризується динамічною структурою та спрямована на економічне зростання на основі дифузії високих біотехнологій та розширення розміру ланцюжка доданої вартості. Виявлено роль біоекономіки як ключового фактору зростання національних економік, заснованого на "зелених" технологіях у розвинутих країнах світу та підтвердженого відповідними економічними стратегіями, зокрема в ЄС. Запропоновано розглядати агропромисловий комплекс у контексті біоекономіки як основну її структурну частину з відповідним розумінням його суті.

V. Stadnyk, P. Izhevskiy

TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF PARADIGMATIC CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX: RETROSPECTIVE AND PROSPECT FOR UKRAINE

Summary

The authors analyze the change of the place and role of agriculture in the agro-industrial complex when changing the paradigms on the basis of the technological factor. The transition from a resource economy to a bioeconomy characterized by a dynamic structure and aimed at economic growth based on the diffusion of high biotechnologies and the expansion of the value chain of value added has been noted. The role of bioeconomy as a key factor in the growth of national economies based on "green" technologies in developed countries and confirmed by relevant economic strategies, in particular in the EU, has been identified. It is proposed to consider the agro-industrial complex in the context of bioeconomy as its main structural part with a corresponding understanding of its essence.

№ 1 2018, стор. 11 - 17

Кількість переглядів: 734

Відомості про авторів

В. В. Стадник

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

V. Stadnyk

Doctor of Economics, Professor, Professor of management department, Khmelnytskyi national university, Ukraine


П. Г. Іжевський

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту Хмельницького національного університету

P. Izhevskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral candidate of management department, Khmelnytskyi national university, Ukraine

Як цитувати статтю

Стадник В. В., Іжевський П. Г. Технологічні детермінанти парадигмальних змін структури апк: ретроспектива і перспектива для України . Агросвіт. 2018. № 1. С. 11–17.

Stadnyk, V. and Izhevskiy, P. (2018), “Technological determinants of paradigmatic changes in the structure of the agroindustrial complex: retrospective and prospect for Ukraine”, Agrosvit, vol. 1, pp. 11–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.