EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Ю. О. Куракіна

Назад

УДК: 330.322

Ю. О. Куракіна

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ ЇХ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджено ряд проблемних питань оцінки альтернативних варіантів використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням погіршення їх фінансового стану від наявності надлишку зобов'язань з точки зору державного управління. Обгрунтовано, що прийняттю рішення про інвестування має передувати аналіз можливих сценаріїв вкладання ресурсів з метою максимізації отриманого прибутку підприємств регіону, що сприятиме зростанню доходів відповідних бюджетів. Удосконалено методику проведення оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням наявності надлишку як відсоткових, так і безвідсоткових зобов'язань на момент оцінки. Визначено, що доцільність використання коштів на погашення зобов'язань необхідно оцінювати як під час оцінки незалежних (безальтернативних), так і альтернативних варіантів інвестицій. При цьому необхідно розглядати проекти фінансовані повністю та частково за рахунок власних коштів.

Yu. Kurakina

ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECT FROM USING THE PERSONAL FUNDS OF REGION ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE DYNAMICS OF THEIR FINANCIAL CONDITION IN THE CONTEXT OF STATE ADMINISTRATION

Summary

In the article the row of problem questions of estimation of alternative variants of the use of the personal funds of region enterprises is investigated taking into account worsening of their financial state from the presence of surplus of obligations from the point of view of state administration. Reasonably, that to the decision-making about investing the analysis of possible scenarios of insetting of resources must be preceded with the aim of maximization of the got income of enterprises of region that will assist the increase of profits of corresponding budgets. Methodology of realization of estimation of efficiency of investment projects is improved taking into account the presence of surplus of both percent and interest-free obligations in the moment of estimation. Certainly, that expediency of the use of money on redemption of obligations must be estimated both during the estimation of independent and alternative variants of investments. It is thus necessary to examine projects financed fully and partly due to personal funds.

№ 24 2017, стор. 77 - 82

Кількість переглядів: 419

Відомості про авторів

Ю. О. Куракіна

асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

Yu. Kurakina

assistant of the department of accounting, taxation, public management and administration of Kryvyi Rih National University

Як цитувати статтю

Куракіна Ю. О. Оцінка економічного ефекту від використання власних коштів підприємств регіону з урахуванням динаміки їх фінансового стану в контексті державного управління. Агросвіт. 2017. № 24. С. 77–82.

Kurakina, Yu. (2017), “Estimation of economic effect from using the personal funds of region enterprises taking into account the dynamics of their financial condition in the context of state administration”, Agrosvit, vol. 24, pp. 77–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.