EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. І. Чавичалов

Назад

УДК: 65.012.32:339.137.2

І. І. Чавичалов

НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено, що навчання персоналу — це структурований, за планом і методично здійснюється процес отримання професійних знань, навичок і умінь співробітників з урахуванням цілей, стратегій і потреб підприємства. Визначено три види навчання персоналу: підготовка кадрів; підвищення кваліфікації кадрів; перепідготовка кадрів. Розглянуто такі методи активного навчання: тренінги; програмоване і комп'ютерне навчання; ділові та рольові ігри; розбір практичних ситуацій (case-study); баскет-метод; модульне навчання; дистанційне навчання; наставництво; навчання дією ("аctionlearning"); навчання в робочих групах; метафорична гра; навчання за методом "Shadowing"; навчання за методом "Secondment"; навчання за методом "buddying"; "супервізія". У результаті зроблено висновок, що від правильного вибору методу розвитку співробітників і підвищення їх кваліфікації дозволить компанії розвиватися, підвищити його ефективність і поліпшить його показники. Наведено порівняльну характеристику сучасних методів навчання персоналу.
Наведено етапи процесу розвитку управлінського персоналу підприємства. У роботі здійснено поділ всіх факторів, які можуть вплинути на рівень мотивації співробітників (як негативно, так і позитивно) поділено на три групи: індивідуальні; демографічні; ситуаційні.

I. Chavychalov

TRAINING AS A SOCIAL METHOD OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article has defined that personnel training is a structured, planned and methodically implemented process of obtaining professional knowledge, skills and abilities of employees taking into account the goals, strategies and needs of the enterprise. Three types of personnel training have been determined: training of personnel; advanced training of personnel; retraining of personnel. The following methods of active training have been studied: skill development; programming and computer training; business and role playing games; case study; basket method; modular training; distance learning; mentoring; action learning; training in working groups; metaphorical game; learning by the "Shadowing" method; learning by the "Secondment" method; learning by the "buddying" method; "Supervision". As a result, it has been concluded that the right choice of the method of employee development and skillsupgrading will allow the company to develop, increase their efficiency and improve their performance. The comparative characteristic of modern methods of personnel training has been given.
The stages of the development process of the managerial personnel of the enterprise have been presented. In the paper all factors that can affect the level of motivation of employees (both negatively and positively) have been classified into three groups: individual; demographic; situational.

№ 24 2017, стор. 72 - 76

Кількість переглядів: 498

Відомості про авторів

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

Як цитувати статтю

Чавичалов І. І. Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства. Агросвіт. 2017. № 24. С. 72–76.

Chavychalov, I. (2017), “Training as a social method of development of the managerial personnel of the enterprise”, Agrosvit, vol. 24, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.