EnglishНа русском

НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
І. І. Чавичалов

УДК: 65.012.32:339.137.2

І. І. Чавичалов

аспірант, Український державний хіміко-технологічний університет

НАВЧАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

I. Chavychalov

PhD student, Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine

TRAINING AS A SOCIAL METHOD OF DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

У статті визначено, що навчання персоналу — це структурований, за планом і методично здійснюється процес отримання професійних знань, навичок і умінь співробітників з урахуванням цілей, стратегій і потреб підприємства. Визначено три види навчання персоналу: підготовка кадрів; підвищення кваліфікації кадрів; перепідготовка кадрів. Розглянуто такі методи активного навчання: тренінги; програмоване і комп'ютерне навчання; ділові та рольові ігри; розбір практичних ситуацій (case-study); баскет-метод; модульне навчання; дистанційне навчання; наставництво; навчання дією ("аctionlearning"); навчання в робочих групах; метафорична гра; навчання за методом "Shadowing"; навчання за методом "Secondment"; навчання за методом "buddying"; "супервізія". У результаті зроблено висновок, що від правильного вибору методу розвитку співробітників і підвищення їх кваліфікації дозволить компанії розвиватися, підвищити його ефективність і поліпшить його показники. Наведено порівняльну характеристику сучасних методів навчання персоналу.
Наведено етапи процесу розвитку управлінського персоналу підприємства. У роботі здійснено поділ всіх факторів, які можуть вплинути на рівень мотивації співробітників (як негативно, так і позитивно) поділено на три групи: індивідуальні; демографічні; ситуаційні.

The article has defined that personnel training is a structured, planned and methodically implemented process of obtaining professional knowledge, skills and abilities of employees taking into account the goals, strategies and needs of the enterprise. Three types of personnel training have been determined: training of personnel; advanced training of personnel; retraining of personnel. The following methods of active training have been studied: skill development; programming and computer training; business and role playing games; case study; basket method; modular training; distance learning; mentoring; action learning; training in working groups; metaphorical game; learning by the "Shadowing" method; learning by the "Secondment" method; learning by the "buddying" method; "Supervision". As a result, it has been concluded that the right choice of the method of employee development and skillsupgrading will allow the company to develop, increase their efficiency and improve their performance. The comparative characteristic of modern methods of personnel training has been given.
The stages of the development process of the managerial personnel of the enterprise have been presented. In the paper all factors that can affect the level of motivation of employees (both negatively and positively) have been classified into three groups: individual; demographic; situational.

№ 24 2017, стор. 72 - 76

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет