EnglishНа русском

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ ГAЛУЗЕВOГO PИНКУ OВOЧЕВOЇ ПPOДУКЦIЇ
І. О. Сєвідова

УДК: 338.439.5:631.15

І. О. Сєвідова

докторант кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ ГAЛУЗЕВOГO PИНКУ OВOЧЕВOЇ ПPOДУКЦIЇ

I. Sievidova

Doctoral candidate of the department of applied Economics and international V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

STATE REGULATION OF THE INDUSTRY MARKET VEGETABLE PRODUCTS

Агропродовольчий ринок як складова аграрного ринку представляє складну систему інституційно сформованих господарських зв'язків між товаровиробниками, організаціями харчової і переробної промисловості, об'єктами виробничо-технологічної інфраструктури, державними структурами, споживачами. В статті визначено вплив продовольчого ринку на сферу, що виробляє продукти харчування, зворотній зв'язок сприяє формуванню асортименту сільськогосподарської продукції, зростання обсягів виробництва та її якості, а також зумовлює необхідну кількість матеріально-технічних, трудових, інформаційних та інших ресурсів в виробничих і переробних галузях. Економічний механізм функціонування агропродовольчого ринку в значній мірі визначається чинним законодавством. Обгрунтовано, що з вільним виходом на ринок і можливістю вільного переміщення товарів, отриманням своєчасної державної підтримки для здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності товаровиробникам сільськогосподарської продукції необхідно якісне інфраструктурне забезпечення. Визначено необхідність створення оптових ринків овочевої продукції.

Agrifood market was research as a part of the agricultural market, it is a complicated system of institutionally formed economic connections between commodity producers, enterprises of food and processing industry, objects of production and technologic infrastructure, government structures, consumers. The article determines the influence of food market on food production domain; the feedback facilitates forming of a range of agricultural products, increase in its production volume and quality, as well as determines the necessary amount of logistic, labour, informational and other resources in production and processing industries. The economic mechanism of functioning of agricultural market is largely determined by the current legislature. It has been substantiated that with the free entrance to the market and the ability of free product movement, with receiving a timely government support for an effective production and marketing activity of agricultural producers the qualitative infrastructural provision is necessary. The necessity of creating wholesale markets of vegetable production was determined.

№ 24 2017, стор. 60 - 65

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет