EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ ГAЛУЗЕВOГO PИНКУ OВOЧЕВOЇ ПPOДУКЦIЇ
І. О. Сєвідова

Назад

УДК: 338.439.5:631.15

І. О. Сєвідова

ДЕPЖAВНЕ PЕГУЛЮВAННЯ ГAЛУЗЕВOГO PИНКУ OВOЧЕВOЇ ПPOДУКЦIЇ

Анотація

Агропродовольчий ринок як складова аграрного ринку представляє складну систему інституційно сформованих господарських зв'язків між товаровиробниками, організаціями харчової і переробної промисловості, об'єктами виробничо-технологічної інфраструктури, державними структурами, споживачами. В статті визначено вплив продовольчого ринку на сферу, що виробляє продукти харчування, зворотній зв'язок сприяє формуванню асортименту сільськогосподарської продукції, зростання обсягів виробництва та її якості, а також зумовлює необхідну кількість матеріально-технічних, трудових, інформаційних та інших ресурсів в виробничих і переробних галузях. Економічний механізм функціонування агропродовольчого ринку в значній мірі визначається чинним законодавством. Обгрунтовано, що з вільним виходом на ринок і можливістю вільного переміщення товарів, отриманням своєчасної державної підтримки для здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності товаровиробникам сільськогосподарської продукції необхідно якісне інфраструктурне забезпечення. Визначено необхідність створення оптових ринків овочевої продукції.

I. Sievidova

STATE REGULATION OF THE INDUSTRY MARKET VEGETABLE PRODUCTS

Summary

Agrifood market was research as a part of the agricultural market, it is a complicated system of institutionally formed economic connections between commodity producers, enterprises of food and processing industry, objects of production and technologic infrastructure, government structures, consumers. The article determines the influence of food market on food production domain; the feedback facilitates forming of a range of agricultural products, increase in its production volume and quality, as well as determines the necessary amount of logistic, labour, informational and other resources in production and processing industries. The economic mechanism of functioning of agricultural market is largely determined by the current legislature. It has been substantiated that with the free entrance to the market and the ability of free product movement, with receiving a timely government support for an effective production and marketing activity of agricultural producers the qualitative infrastructural provision is necessary. The necessity of creating wholesale markets of vegetable production was determined.

№ 24 2017, стор. 60 - 65

Кількість переглядів: 373

Відомості про авторів

І. О. Сєвідова

докторант кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

I. Sievidova

Doctoral candidate of the department of applied Economics and international V. Dokuchajev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Сєвідова І. О. Деpжaвне pегулювaння гaлузевoгo pинку oвoчевoї пpoдукцiї. Агросвіт. 2017. № 24. С. 60–65.

Sievidova, I. (2017), “State regulation of the industry market vegetable products”, Agrosvit, vol. 24, pp. 60–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.