EnglishНа русском

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. Б. Демчишак, І. Р. Черепаня

УДК: 336.025.12:330.341.1](477)

Н. Б. Демчишак

д. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

І. Р. Черепаня

студентка магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

I. Cherepanya

student, Master degree of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

INSTRUMENTS OF FINANCIAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

У статті розглянуто особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, використання яких є глобальною тенденцією і потужним чинником підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Доведено, що забезпечення поступального інноваційного розвитку підприємств у галузі інформаційно-комунікаційних технологій передбачає поєднання бюджетних і податкових інструментів фінансового регулювання, зокрема державно-приватне партнерство, надання податкових пільг, а також здійснення прямої підтримки суб'єктів господарювання в Україні. Проаналізовано розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті зростання рівня конкурентоспроможності. Розкрито стратегічні напрями розвитку інформаційного суспільства в Україні.

In article the main tendencies of the development of information and communication technologies, the use of which has become a global trend and a powerful factor in improving the competitiveness of the domestic economy. It is proved that ensuring of the progressive innovation development of enterprises in the field of information and communication technologies includes a combination of budgetary and tax instruments of financial regulation in Ukraine, in particular development of public-private partnership, tax privileges, and direct support of business entities. The estimation of the development of information and communication technologies in Ukraine in the context of growth of competitiveness level has been analyzed. The strategic directions of the information society development in Ukraine are revealed.

№ 24 2017, стор. 53 - 59

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет