EnglishНа русском

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ "ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ"
К. О. Горошко, О. М. Аляб'єва

УДК: 338.47

К. О. Горошко

к. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, в.о. начальника відділу міжнародних зв'язків та роботи з іноземними студентами, Державний університет інфраструктури та технологій

О. М. Аляб'єва

аспірант, асистент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, в.о. завідувача аспірантури, Державний університет інфраструктури та технологій

РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ "ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ"

K. Horoshko

Phd, аssociate Professor of the Department of Business Logistics and Transport Technologies in Water Transport, acting Head of International Relations department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

O. Alyabeva

Postgraduate student, assistant of Department of Business Logistics and Transport Technologies in Water Transport, acting head of postgaduate and doctorate studies, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

INLAND WATER TRANSPORT, AS A SOLUTION TO PROBLEMS OF "CORN LOGISTICS"

У статті визначено потужний потенціал аграрного сектору економіки, зокрема у вирощуванні зернових культур. На основі проведених досліджень ми зазначили, що попит на аграрну продукцію зростає, як наслідок, експорт зерна зростає також. У дослідженні зазначено, що такий потужний агргарний потенціал повинен підкріплюватися розвиненою транспортною системою, зокрема річковим транспортом, особливо зважаючи на той факт, що саме цей вид транспорту може вирішити таке питання.

The article identifies the powerful the potential of the agricultural sector the economy, in particular in the cultivation of grain crops. Based on our research, we noted that demand for agrarian products is increasing, as a consequence of corn exports is also increasing. The study noted that such strong agricultural potential should be supported by a developed transport system, in particular by river transport, especially given in fact that this type of transport can solve some problems.

№ 24 2017, стор. 49 - 52

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет