EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут

Назад

УДК: 339.922

С. О. Тульчинська, С. О. Кириченко, А. В. Бут

ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглядаються можливості розвитку національних підприємств у напрямі зовнішньоекономічної діяльності. Окреслено основні причин виходу національних підприємств на зовнішні ринки та методи виходу підприємств на іноземні ринки. Висвітлено низку процедур необхідних для функціонування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Доведено необхідність розроблення стратегії розвитку національного підприємства на зовнішніх ринках, що дозволяє адекватно оцінювати потенціал підприємства, а також у майбутньому забезпечити стабільну перевагу над конкурентами. На основі виявлених проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та налагодження експортоорієнтованості виробництва запропоновано заходи щодо їх подолання. Запропоновано заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на рівні протекціоністських заходів з боку держави, які дозволять забезпечити належну конкурентоспроможність національних підприємств, а також на рівні самих підприємств.

S. Tylchynska, S. Kyrychenko, A. But

MEASURES TO OVERCOME PROBLEMS OF NATIONAL ENTERPRISES IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

In the article examined opportunities for development of national enterprises in the direction of foreign economic activity. The main reasons for emergence of national enterprises to foreign markets and methods of entering foreign markets for enterprises are defined. A number of procedures required for functioning of subjects of foreign economic activity are covered. The need to design a strategy of the development of the national enterprise on foreign markets is proved which allow to assess adequately the potential of the enterprise, and provide a stable advantage over competitors in the future. Based on the identified problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activities and the establishment of export-oriented production, the measures to overcome them are suggested . Measures for overcoming the problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity at the level of protectionist measures from the government side are suggested, this will allow to ensure proper competitiveness of national enterprises, as well as at the level of enterprises themselves.

№ 24 2017, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

S. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv


А. В. Бут

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

A. But

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Як цитувати статтю

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Бут А. В. Заходи подолання проблем національних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Агросвіт. 2017. № 24. С. 44–48.

Tylchynska, S., Kyrychenko, S. and But, A. (2017), “Measures to overcome problems of national enterprises in the implementation of foreign economic activity”, Agrosvit, vol. 24, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.