EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
В. І. Радько, П. П. Бідула

Назад

УДК: 658.821:338.43.631.1

В. І. Радько, П. П. Бідула

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Посилення конкуренції на вітчизняному ринку молочної продукції відбувається в умовах агресивного і нестабільного зовнішнього середовища. Трансформація конкурентних відносин, зумовлена активним входженням на ринок нових учасників (у тому числі зарубіжних), підвищенням якісних вимог і запитів споживачів до продукції, призводить до постійної зміни конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників.
Встановлено, що існують дві основні категорії конкурентних переваг: зовнішні, які базуються на ринковій силі, що зумовлена пропозицією покупцеві підвищеної цінності, і внутрішні, що базуються на продуктивності і, як наслідок, більш низьких витратах.
Доведено, що у якій мірі підприємство може скористатися своїми конкурентними перевагами залежить не лише від інтенсивності прямої конкуренції, але й від інших конкурентних сил. Зазначимо, що на ринку монополістичної конкуренції, до якого можна віднести і ринок молочної продукції, товари диференційовані, що дозволяє формувати цінність для покупців: знижуються його затрати або підвищується ефективність використання товару.
На основі результатів проведеного аналізу фактичних конкурентних переваг доцільно відмітити високий і середній рівень привабливості цінових і якісних характеристик продукції для регіональних споживачів.

V. Radko, P. Bidula

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

Increased competition in the domestic dairy market occurs in an aggressive and unstable environment. The transformation of competitive relations due to active entry into the market of new participants (including foreign ones), increasing the quality requirements and demands of consumers to products, leads to a constant change in the competitive position of domestic producers.
It is established that there are two main categories of competitive advantages: external, based on market power, due to the offer to the buyer of increased value, and internal, based on productivity and lower costs as a consequence.
It is proved that level of use of enterprise competitive advantages depend not only on the intensity of direct competition, but also on other competitive forces. It should be noted that in the market of monopolistic competition, which can be attributed to the market of dairy products, goods are differentiated, which allows to form a value for buyers: it reduces its costs or increases the efficiency of the use of goods.
Based on the results of the research of actual competitive advantages, it is appropriate to highlight the high and average level of attractiveness of the price and quality characteristics of products for regional consumers.

№ 24 2017, стор. 38 - 43

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

В. І. Радько

к. е. н., доцент кафедри організації аграрного бізнесу, Національний аграрний університет біоресурсів і природокористування України

V. Radko

candidate of economic sciences, associate professor of the department of entrepreneurship and agribusiness organization, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


П. П. Бідула

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

P. Bidula

postgraduate student of the department of agrarian management Vinnytsya National Agrarian University

Як цитувати статтю

Радько В. І., Бідула П. П. Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі. Агросвіт. 2017. № 24. С. 38–43.

Radko, V. and Bidula, P. (2017), “Organizational and methodical approaches to assessing the competitive advantages of dairy industry enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 38–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.