EnglishНа русском

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
І. С. Смага

УДК: 332.3

І. С. Смага

д. б. н., професор, професор кафедри землевпорядкування та кадастру, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Smaga

doctor of Biology, professor, professor of the department of land management and cadastre Chernivtsi National University named after Yuriy Fedjkovych, Chernivtsi

FORMATION OF NORMATIVE DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES AND RENT INCOME IN THE CULTIVATION OF CEREALS

Проаналізовано сутність диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу, а також сучасні аспекти їх визначення на окремих грунтах за економічними показниками вирощування зернових і зернобобових культур. Прослідковано можливість визначення диференціального рентного доходу по Україні за результатами господарської діяльності аграрних підприємств у сучасних економічних умовах та проблеми його фіксації на окремих грунтах. Встановлено параметри і закономірності формування диференціальної земельної ренти І та диференціального рентного доходу на грунтах різної генетичної природи та гранулометричного складу з використанням нормативів урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур за природної та потенційної родючості грунтів.

The essence of differential land rent and differential income, as well as modern aspects of their determination on certain soils based on economic indicators of growing of cereals and leguminous cultures have been analyzed. The possibility of determining the differential rental income in Ukraine on the results of economic activity of agricultural enterprises in the current economic conditions and the problems of its fixation on certain soils has been considered. The parameters and regularities of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different genetic nature and granulometric composition with the use of crop yield norms and production costs for growing of grain and leguminous crops in the conditions of natural and potential fertility of soils have been established.

№ 24 2017, стор. 26 - 33

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет