EnglishНа русском

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Г. І. Грещук

УДК: 33.332:63.631.9

Г. І. Грещук

к. е. н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

H. Hreshchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Geoinformatics, Lviv National Agrarian University, Lviv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF LAND MANAGEMENT PLANNING IN AGRICULTURE

У статті розглядаються актуальні проблеми розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві, зокрема на землях, які використовуються для виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Проаналізовано роботу існуючої землевпорядної системи у сільському господарстві. Значну увагу приділено оцінці існуючих проблем землеустрою. Встановлено, що головною причиною незадовільного стану організації території сільськогосподарських землекористувань є науково необгрунтоване проведення земельної реформи. Доведено необхідність тимчасового припинення запровадження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Визначено перелік та зміст складових, для розвитку землевпорядного проектування на сільськогосподарських землекористуваннях, які містять у собі з організаційно-технологічні, нормативно-правові, економічні та інституціональні групи. Землевпорядне проектування у сільському господарстві в першу чергу повинно забезпечити процес консолідації земель, успішне завершення якої свідчитиме про можливість запровадження повноцінного внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських землекористувань.

The article deals with the actual issues of the land management planning development in agriculture, in particular on land used for the production of commodity agricultural products. The work of the existing land management system in agriculture is analyzed. Considerable attention is paid to the evaluation of existing land management issues. It was found that the main reason for the unsatisfactory state of organization of the territory of agricultural land uses is the scientifically groundless holding of land reform. The necessity of the temporary cessation of the implementation of land management projects, which provide the ecological and economic substantiation of crop rotation and the regulation of the land, is proved. The list and content of components for the development of land-use planning for agricultural land use, which includes organizational, technological, regulatory, economic and institutional groups, are determined. Land-use planning in agriculture must first of all ensure the process of consolidation of land, the successful completion of which will indicate the possibility of introducing a full-fledged land management system for agricultural land use.

№ 24 2017, стор. 20 - 25

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет