EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. М. Прощаликіна, О. С. Дудник

Назад

УДК: 631.115.11

А. М. Прощаликіна, О. С. Дудник

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено основні умови розвитку малого аграрного підприємництва в Україні. Виокремлено методи та інструменти державної підтримки малого підприємництва, що використовуються у практиці зарубіжних країн. Узагальнено передумови ефективності державної підтримки малого аграрного підприємництва. Показано, що в зарубіжній практиці переважає програмно-цільовий підхід у розвитку АПК. Доведено, що активізація агробізнесу, в тому числі і у малих формах господарювання, залежить не лише від прямої підтримки, але і від створення умов для кооперації, розвитку агроконсалтингу, страхової підтримки. Узагальнено основні інструменти державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва в Україні та визначено основні причини їх недостатньої результативності. Рекомендовано напрями вдосконалення державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва на основі зарубіжного досвіду.

A. Proschalykina, O. Dudnik

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF SMALL AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS APPLICABILITY IN UKRAINE

Summary

The main conditions of small agrarian entrepreneurship development in Ukraine are investigated. The methods and tools of state support of small business, used in the practice of foreign countries are singled out. The preconditions of state support' efficiency of small agrarian business are generalized. It is shown that in foreign practice the program-oriented and goal-oriented approach in the development of agro-industrial complex dominates. It is proved that activization of agribusiness, including in small forms of economic activity, based not only on direct support, but also on creation of conditions for cooperation, development of agro-consulting, and insurance support. The main tools of state support of small agricultural entrepreneurship in Ukraine are generalized and the main reasons for their lack of effectiveness are determined. Directions of improvement of state support of subjects of small agricultural entrepreneurship on the basis of foreign experience are recommended.

№ 24 2017, стор. 9 - 14

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

A. Proschalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine


О. С. Дудник

к. е. н., викладач, ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва, м. Городище

O. Dudnik

PhD., teacher, Horodyshche College of Uman National University of Horticulture, Gorodushche, Ukraine

Як цитувати статтю

Прощаликіна А. М., Дудник О. С. Зарубіжний досвід державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва та можливості його застосування в Україні. Агросвіт. 2017. № 24. С. 9–14.

Proschalykina, A. and Dudnik, O. (2017), “Foreign experience of state support of small agricultural entrepreneurship and its applicability in Ukraine”, Agrosvit, vol. 24, pp. 9–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.