EnglishНа русском

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
А. М. Прощаликіна, О. С. Дудник

УДК: 631.115.11

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

О. С. Дудник

к. е. н., викладач, ВСП Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва, м. Городище

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Proschalykina

Ph.D., assistant professor of economics and International Economics department, Cherkasy National University Bohdan Khmelnitsky, Ukraine

O. Dudnik

PhD., teacher, Horodyshche College of Uman National University of Horticulture, Gorodushche, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF SMALL AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS APPLICABILITY IN UKRAINE

Досліджено основні умови розвитку малого аграрного підприємництва в Україні. Виокремлено методи та інструменти державної підтримки малого підприємництва, що використовуються у практиці зарубіжних країн. Узагальнено передумови ефективності державної підтримки малого аграрного підприємництва. Показано, що в зарубіжній практиці переважає програмно-цільовий підхід у розвитку АПК. Доведено, що активізація агробізнесу, в тому числі і у малих формах господарювання, залежить не лише від прямої підтримки, але і від створення умов для кооперації, розвитку агроконсалтингу, страхової підтримки. Узагальнено основні інструменти державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва в Україні та визначено основні причини їх недостатньої результативності. Рекомендовано напрями вдосконалення державної підтримки суб'єктів малого аграрного підприємництва на основі зарубіжного досвіду.

The main conditions of small agrarian entrepreneurship development in Ukraine are investigated. The methods and tools of state support of small business, used in the practice of foreign countries are singled out. The preconditions of state support' efficiency of small agrarian business are generalized. It is shown that in foreign practice the program-oriented and goal-oriented approach in the development of agro-industrial complex dominates. It is proved that activization of agribusiness, including in small forms of economic activity, based not only on direct support, but also on creation of conditions for cooperation, development of agro-consulting, and insurance support. The main tools of state support of small agricultural entrepreneurship in Ukraine are generalized and the main reasons for their lack of effectiveness are determined. Directions of improvement of state support of subjects of small agricultural entrepreneurship on the basis of foreign experience are recommended.

№ 24 2017, стор. 9 - 14

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет