EnglishНа русском

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
М. М. Могилова

УДК: 631.164/165

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу матеріально-технічного та інвестиційного забезпечення, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, leading researcher of department of material, technical and investment support, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

OBJECTIVITY OF THE AGRICULTURAL PROPERTY ASSESSMENT IN ENSURING THE ECONOMIC RELATIONS IMPROVEMENT

Об'єктивна потреба в удосконаленні економічних відносин у сільському господарстві зумовлює необхідність застосування об'єктивної вартості галузевого майна, яка б відповідала соціально-економічним інтересам всіх суб'єктів з приводу його використання, володіння, розпорядження тощо. В цьому процесі дедалі зростаючого значення набуває незалежна експертна оцінка сільськогосподарського майна і агробізнесу або застосування її методичних підходів самими суб'єктами. Про значимість оцінки майна свідчить інституціоналізація оціночної діяльності і експертної оцінки в світовій та вітчизняній практиці. В статті розкрито важливість достовірності оцінки сільськогосподарського майна в урегулюванні економічних відносин суб'єктів на різних рівнях. Обгрунтовано пріоритетність застосування різних методів оцінки щодо земель сільськогосподарського призначення, будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, об'єктів права інтелектуальної власності, агробізнесу.

the objective need of economic relations improvement in agriculture necessitates the application of the objective value of sectoral property, which would be in line with the socio-economic interests of all actors in relation to its use, possession, disposal, etc. In this process, an independent expert assessment of agricultural property and agribusiness or the use of its methodological approaches by the entities themselves becomes of growing importance. The significance of property valuation is evidenced by the institutionalization of appraisal and peer review in world and national practice. The article reveals the importance of assessing the authenticity of agricultural property in the regulation of economic relations of subjects at different levels. The priority of application of various estimation methods for agricultural land, buildings and structures, agricultural machinery, objects of intellectual property right, agribusiness has been grounded.

№ 24 2017, стор. 3 - 8

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет