EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. С. Кисіль

Назад

УДК: 330.341.1

С. С. Кисіль

ТЕОРЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Інноваційний розвиток грунтується на сучасних, новітніх знаннях, інформаційних технологіях та процесах. Цього вимагає складне, системне, динамічне та непередбачуване зовнішнє середовище. Інноваційний розвиток окремого підприємства, галузі, регіону й держави вимагає формування відповідної системи правового та фінансового підгрунтя.
Однією з провідних галузей національної економіки є сільське господарство. Для подальшого конкурентоспроможного розвитку українських сільськогосподарських підприємств необхідно сконцентрувати зусилля на високотехнологічному сільськогосподарському виробництві.
Історія розвитку людства підтверджує, що головним драйвером суспільного прогресу були інновації. У працях зарубіжних та вітчизняних вчених присутнє різноманіття поглядів, підходів та трактувань інновацій, що також просліджується у дослідженнях питання інновацій в аграрній сфері.
Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств уможливлюється наявністю високого рівня розвитку науки та освіти в країні, впровадженням у сільськогосподарське виробництво сучасних досягнень науково-технічного прогресу, новітніх технологій та результатів науково-дослідних робіт світового рівня. Для цього необхідно враховувати чинники, які впливають на створення умов інноваційності процесів, що відбуваються у сільськогосподарському виробництві. Виявлені чинники інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств демонструють існуюче коло проблемних питань, розв'язання яких пришвидшить та покращить інноваційний поступ національного сільськогосподарського виробництва.

S. Kysil

THEORETICAL DETERMINANTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Innovative development is based on modern, up-to-date knowledge, information technologies and processes. This requires a complex, systemic, dynamic and unpredictable external environment. Innovative development of an individual enterprise, industry, region and state requires the formation of an appropriate system of legal and financial background.
One of the leading sectors of the national economy is agriculture. For further competitive development of Ukrainian agricultural enterprises need to concentrate their efforts on high-tech agricultural production.
The history of human development confirms that innovation was the main driver of social progress. In the works of foreign and domestic scholars there is a variety of views, approaches and interpretations of innovations, which is also seen in research on the issue of innovation in the agrarian sector.
Innovative development of agricultural enterprises is possible due to the high level of development of science and education in the country, the introduction of agricultural production of modern achievements of scientific and technological progress, the latest technologies and the results of research at the world level. To do this, it is necessary to take into account the factors that influence the creation of conditions for the innovation of processes occurring in agricultural production. The revealed factors of innovative development of agricultural enterprises demonstrate the existing range of problem issues, the solution of which will accelerate and improve the innovative progress of national agricultural production.

№ 23 2017, стор. 66 - 70

Кількість переглядів: 1006

Відомості про авторів

С. С. Кисіль

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

S. Kysil

Postgraduate Student, NSC "Institute of Agricultural Economy NAAS"

Як цитувати статтю

Кисіль С. С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 23. С. 66–70.

Kysil, S. (2017), “Theoretical determinants of innovative development of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 23, pp. 66–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.