EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Л. С. Іванова, Д. М. Микитюк

Назад

УДК: 351.824.1:637

Л. С. Іванова, Д. М. Микитюк

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Анотація

Встановлено, що існуючі економічні взаємовідносини, які склалися у молокопродуктовому підкомплексі не можуть забезпечити ефективний розвиток молочного скотарства.
Дослідженням встановлено, що на світовому ринку триває висхідна динаміка закупівельних цін на сире молоко. Закупівельні ціни на молоко плавно підвищуються, причому більшими темпами — там, де вони є найнижчими (тобто різниця в цінах на молоко в різних країнах поступово скорочується).
Доведено, що вітчизняні стандарти якості відстають не лише від європейських, а й від російських, а фактична якість молока не завжди відповідає навіть вітчизняним стандартам.
Зазначимо, що українське молоко вищого класу та класу "екстра" — це європейське молоко нижчого класу, яке ще прийнятне для переробки. Українське молоко першого і другого класів європейські молокопереробні підприємства просто відмовилися б приймати.
Це пов'язано насамперед із неповним використанням генетичного потенціалу молочної худоби, захворюваннями молочного стада, низьким забезпеченням повноцінними кормами худоби, недостатнім технічним рівнем устаткування та технології виробництва, які застосовують сільськогосподарські та молокопереробні підприємства.
Доведено, що нині необхідно використовувати митно-тарифне регулювання імпорту молочної продукції, сприяти активізації інвестиційних процесів на підприємствах галузі, удосконалити фінансово-кредитний механізм підтримки товаровиробників галузі підтримки, які за умови комплексного та системного їх використання сприятимуть стабілізації ринку і підтримці доходів сільськогосподарських товаровиробників та забезпеченню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

L. Ivanova, D. Nikitiuk

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF GOVERNMENTAL REGULATION OF MILK AND MILK PRODUCTS MADE ON THE BASIS OF USE OF FOREIGN EXPERIENCE

Summary

It has been established that existing economic relations in the dairy product subcomplex can not ensure the efficient development of dairy cattle breeding.
The study found that the global market is continuing the upward dynamics of purchasing prices for raw milk. Procurement prices for milk are gradually increasing, with higher rates — where they are the lowest (that is, the difference in the prices of milk in different countries is gradually decreasing).
It is proved that domestic quality standards are not only lagging behind European but also Russian, while the actual quality of milk does not always correspond to domestic standards.
It should be noted that Ukrainian milk of the higher class and the "extra" class is the European milk of the lower class, which is still acceptable for processing. Ukrainian milk of the first and second grade European milk processing companies would simply refuse to accept.
This is primarily due to incomplete use of the genetic potential of dairy cattle, diseases of the dairy herd, low provision of complete feed for cattle, insufficient technical level of equipment and production technology used by agricultural and dairy processing enterprises.
It is proved that nowadays it is necessary to use customs tariff regulation of dairy import, to facilitate the intensification of investment processes in the industry, to improve the financial and credit mechanism of supporting commodity producers of the support sector, which, subject to their integrated and systematic use, will help stabilize the market and support the incomes of agricultural producers and provide the competitiveness of domestic products in the domestic and foreign markets.

№ 23 2017, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 1035

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Administration and International Economics Bila Tserkva National Agrarian University


Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., доцент, НДІ "Украгропромпродуктивність"

D. Nikitiuk

k.s.-g. Sciences, Associate Professor, Research Institute "Ukragropromproduktivnost"

Як цитувати статтю

Іванова Л. С., Микитюк Д. М. Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду. Агросвіт. 2017. № 23. С. 32–38.

Ivanova, L. and Nikitiuk, D. (2017), “Directions for improvement of governmental regulation of milk and milk products made on the basis of use of foreign experience”, Agrosvit, vol. 23, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.