EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
О. М. Дзюбенко

Назад

УДК: 338.439.223

О. М. Дзюбенко

ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЛУЧЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОЇ РЕНТИ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Анотація

Доведено, що інститут рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів не забезпечує належного вилучення реальної величини лісоресурсної ренти у зв'язку з ускладненою методологією встановлення ставок рентної плати та ідентифікації бази її стягнення, тому й відповідні бюджети не отримують додаткових надходжень за господарське освоєння лісоресурсного потенціалу. Встановлено, що у 2015 році порівняно з 2000 роком у структурі надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до Зведеного бюджету України відбувалися позитивні зрушення, а саме: збільшилася питома вага обласних та сільських бюджетів, що сприяє нарощенню надходжень лісоресурсної ренти до бюджетів територій, які виступають основним ареалом концентрації лісоресурсного потенціалу. Виявлено, що в динаміці надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення спостерігається висхідний тренд, що забезпечувався індексацією ставок рентної плати у зв'язку з інфляційно-девальваційними процесами, а не суттєвим розширенням реальної бази стягнення відповідних рентних платежів. Встановлено, що в 2013—2016 роках при суттєвому зростанні величини надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до Зведеного бюджету України відбувалось значне зменшення видатків на лісове і мисливське господарство, що свідчить про відсутність необхідного взаємозв'язку між системою фіскального регулювання лісокористування та пріоритетами інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісоресурсного потенціалу. Обгрунтовано, що сучасний фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти має включати комплекс інструментів та важелів рентного регулювання, які охоплюватимуть використання деревних і недеревних ресурсів, а також несировинних якостей лісу, та забезпечувати формування спеціальних фінансових фондів відтворення лісоресурсного потенціалу на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

O. Dzyubenko

FISCAL TOOLS FOR COLLECTION OF FOREST RESOURCE RENT IN THE SYSTEM OF INVESTMENT AND INNOVATIVE SUPPORT FOR THE REFORESTATION OF FOREST ECOSYSTEMS

Summary

It has been proven that the institute of rent payment for special use of forest resources does not ensure proper collection of the real amount of forest resource rent due to the complicated methodology for defining rent payment rates and identifying the basis for its collection, and therefore the corresponding budgets do not receive additional revenues for the economic development of forest resource potential. It has been established that in 2015, if compared to 2000, the following positive changes occurred in the structure of rent for special use of forest resources revenues to the Consolidated Budget of Ukraine: the share of regional and rural budgets increased, which contributes to the augmentation of forest resource rent revenues to the budgets of the territories being main areas of concentration of forest resource potential. It was found that there is an upward trend in the dynamics of special use of forest resources of local significance rent revenues, which was secured by indexation of rent rates in connection with inflation-devaluation processes, rather than a substantial expansion of the actual base of collection of corresponding rent payments. It has been established that in 2013—2016, under a significant increase in special use of forest resources rent revenues to the Consolidated Budget of Ukraine, there was a significant reduction of expenditures on forestry and hunting, indicating that there was no necessary relationship between the fiscal management system of forests and investment-innovative priorities for the support for the reproduction of forest resource potential. It has been substantiated that modern fiscal tools for forest resource rent collection should include a set of tools and levers of rent regulation that will cover the use of wood and non-wood resources as well as non-timber forest qualities and ensure the formation of special funds for the restoration of forest resource potential at the national, regional and local levels.

№ 23 2017, стор. 8 - 17

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Як цитувати статтю

Дзюбенко О. М. Фіскальний інструментарій вилучення лісоресурсної ренти в системі інвестиційно-інноваційного забезпечення відтворення лісових екосистем . Агросвіт. 2017. № 23. С. 8–17.

Dzyubenko, O. (2017), “Fiscal tools for collection of forest resource rent in the system of investment and innovative support for the reforestation of forest ecosystems”, Agrosvit, vol. 23, pp. 8–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.