EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ РЕГІОНУ
С. М. Трапаідзе

Назад

УДК: 338.431.4

С. М. Трапаідзе

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОМИСЛОВОГО РИНКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті здійснено дослідження міжгалузевих і специфічних чинників, що впливають на стан конкурентного середовища агропромислового комплексу, уточнено їх перелік. Виявлено, що оцінка конкурентного середовища галузей агропромислового комплексу та структури ринку має свої принципові відмінності, що дало можливість узагальнити методику оцінки структури цього ринку та аналізу конкурентного середовища. Систематизовано фундаментальні принципи оцінки конкурентоспроможності продукції агропромислового ринку регіону такі, як: системності та комплексності; інтегральності; урахування специфіки виробництва; ієрархічності показників; врахування особливостей різних сегментів ринку; інформаційної забезпеченості; безперервності. Розроблено схему оцінки конкурентоспроможності продукції агропромислового ринку, основою якої є аналіз умов, що впливають на формування попиту певного сегменту ринку. Обгрунтовано деякі конкретні заходи щодо створення сприятливих умов розвитку конкурентного середовища агропромислового ринку регіону.

S. Trapaidze

MARKETING ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT OF AGROINDUSTRIAL MARKET OF REGION

Summary

Research of inter-branch and specific factors that influence on the state of competition environment of agroindustrial complex is carried out in the article, their list is specified. It is educed that the estimation of competition environment of industries of agroindustrial complex and market structure has the fundamental differences, that gave an opportunity to generalize methodology of estimation of structure of this market and analysis of competition environment. Fundamental principles of estimation of competitiveness of products of agroindustrial market of region are systematized such, as: to the system and complexity; integralness; taking into account of specific of production; ierarchicalness of indexes; taking into account of features of different market segments; informative material well-being; to continuity. The chart of estimation of competitiveness of products of agroindustrial market, basis of that is an analysis of terms that influence on forming of demand of certain market segment, is worked out. Some concrete measures are reasonable in relation to creation of favourable terms of development of competition environment of agroindustrial market of region.

№ 22 2017, стор. 42 - 46

Кількість переглядів: 1056

Відомості про авторів

С. М. Трапаідзе

аспірант кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

S. Trapaidze

postgraduate student of Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Трапаідзе С. М. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища агропромислового ринку регіону. Агросвіт. 2017. № 22. С. 42–46.

Trapaidze, S. (2017), “Marketing analysis of competition environment of agroindustrial market of region”, Agrosvit, vol. 22, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.