EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ
Л. С. Іванова

Назад

УДК: 636.27(477)

Л. С. Іванова

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ

Анотація

Встановлено, що кризові явища в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємствах викликано зниженням інвестиційної привабливості.
Доведено, що ефективне функціонування молочного скотарства в нових умовах господарювання передбачає формування великих холдингів, об'єднань, спеціалізованих молочних ферм і комплексів, що спираються на передові технології і досягнення селекційної науки. Це підтверджується позитивними змінами, що відбуваються останніми роками в молочному скотарстві, зокрема істотним зростанням надоїв корів, збільшенням поголів'я худоби інтенсивних молочних типів, появою в кожному регіоні молочних ферм і комплексів, у яких реалізовані сучасні технологічні та технічні рішення з утримання та доїння корів, заготівлі кормів і прибирання гною.
Як показує проведений аналіз, незважаючи на подальше зниження поголів'я корів, у сільськогосподарських підприємствах продовжується нарощення валових надоїв молока в корпоративному секторі аграрної економіки, що свідчить про запровадження інтенсивних методів виробництва.
При цьому спостерігається процес монополізації ринку молока висококонцентрованими господарствами корпоративного сектору аграрної економіки, що в подальшому може призвести до непередбачуваних подій з їх участю.
Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах буде ускладнюватися в першу чергу труднощами відбудови великих молочних ферм промислового типу, де можна виробляти значну кількість конкурентоспроможної молочної сировини при мінімальних затратах праці, витратах енергії та матеріальних ресурсів.
Орієнтація на європейські ринки вимагає нині залучення інвестицій на засадах приватно-державного партнерства в розвиток висококонцентрованого молочного скотарства, що базується на використанні сучасних технологій та дає можливість отримувати молоко, яке відповідає європейським стандартам якості.

L. Ivanova

MILK SUCCESSION: CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF SOLUTION

Summary

It was established that the crisis phenomena in dairy farming in agricultural enterprises is caused by a decrease in investment attractiveness.
It is proved that effective functioning of dairy cattle breeding in the new conditions of management involves the formation of large holdings, associations, specialized dairy farms and complexes based on advanced technologies and the achievement of breeding science. This is confirmed by the positive changes that have taken place in recent years in dairy cattle breeding, in particular the significant increase in cow dairy yield, the increase in livestock of intensive dairy species, the emergence in each region of dairy farms and complexes, which have implemented modern technological and technical solutions for the maintenance and milking of cows , harvesting of forages and cleaning of manure.
As the analysis shows, despite the further decrease in the number of cows in agricultural enterprises, the growth of gross milk yields in the corporate sector of the agrarian economy continues to increase, indicating the introduction of intensive production methods.
At the same time, there is a process of monopolization of the milk market by highly concentrated farms of the corporate sector of the agrarian economy, which in future may lead to unpredictable events with their participation.
The development of dairy farming in agricultural enterprises will be complicated, first of all, by the difficulties of rebuilding large dairy farms of an industrial type, where it is possible to produce a significant amount of competitive dairy raw materials with minimal labor costs, energy costs and material resources.
Orientation to European markets requires the investment of private partnership based on the use of modern technologies and the opportunity to receive milk that meets European quality standards, based on the principles of private-public partnership in the development of highly concentrated dairy cattle.

№ 22 2017, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 1147

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення. Агросвіт. 2017. № 22. С. 23–27.

Ivanova, L. (2017), “Milk succession: current status and problems of solution”, Agrosvit, vol. 22, pp. 23–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.