EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ БЛАГ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КВІТІВ УКРАЇНИ)
Ю. А. Рак

Назад

УДК: 339.13:635.915(477)

Ю. А. Рак

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ДОСЛІДЖУВАНИХ БЛАГ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ КВІТІВ УКРАЇНИ)

Анотація

В основу статті покладено загальноприйнятий підхід до розуміння конкуренції, коли розглядаються три основні блоки характеристик: структурний, поведінковий та функціональний. Наукові пошуки в даній роботі присвячені вивченню ринків досліджуваних благ, які характеризуються тим, що споживач ще до моменту купівлі благ може оцінити їх якість та результативність. В якості прикладу розглядається ринок квітів. У статті обгрунтовується визначення пріоритетів розвитку конкурентного середовища для ринків досліджуваних благ. На основі розрахунків проаналізовано, що саме: структура, поведінка чи рівень взаємодії учасників ринку є визначальним для розвитку конкуренції на ринку квітів. Кожен з трьох блоків характеристик у статті досліджено за допомогою математичних методів. Характеристики функціонального блоку оцінювались на основі співвідношення темпів приросту компаній до темпів приросту обсягів ринку; рівень розвитку структури ринку вивчався з погляду ринкової привабливості; вплив конкуренції проаналізовано за допомогою коефіцієнтів (індекс Херфіндаля-Хіршмана, індекс Джині, тощо).

Iu. Rak

FACTORS OF COMPETITION DEVELOPMENT ON THE MARKETS OF RESEARCHED GOODS (ON THE EXAMPLE OF THE FLOWER MARKET OF UKRAINE)

Summary

The article is based on a generally accepted approach to understanding of competition, where considering three main blocks of characteristics: structural, behavioral and functional. Scientific researches in this publication are devoted to the study of the researched goods markets. Such markets are characterized by the fact that the consumer can estimate goods' quality and its performance before the moment of purchase. As an example, the market for flowers is considered. The article substantiates definition of the development priorities of competitive environment for the researched goods markets. Based of calculations, there were analyzed what exactly: the structure, behavior or level of interaction of market participants is crucial for the competition development on the flower market. In the article is researched each of the three blocks of characteristics with using mathematical methods. Characteristics of the functional block were estimated on the basis of the ratio of growth rates of companies to the growth rates of market volumes; the level of development of the market structure was studied in terms of market attractiveness; the influence of competition is analyzed using coefficients (Herfindahl-Hirschman index, Gini index, etc.).

№ 22 2017, стор. 16 - 22

Кількість переглядів: 1315

Відомості про авторів

Ю. А. Рак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Iu. Rak

сand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

Як цитувати статтю

Рак Ю. А. Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України). Агросвіт. 2017. № 22. С. 16–22.

Rak, Iu. (2017), “Factors of competition development on the markets of researched goods (on the example of the flower market of Ukraine)”, Agrosvit, vol. 22, pp. 16–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.