EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Б. М. Марков

Назад

УДК: 339.166:339.37

Б. М. Марков

МЕХАНІЗМ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У роботі здійснено класифікацію економічних механізмів. Виокремлено механізми мікрорівня (характеризують спосіб існування підприємств і домашніх господарств), механізми мезорівня (відображають особливості функціонування окремих галузей і підсистем національної економіки), механізми макрорівня (механізми дії економік окремих країн) і механізми мегарівня (притаманні загальносвітовій економіці). За характером організації визначають механізми самоорганізації та зовнішньої організації або управління. За характером динаміки доцільно розділяти механізми функціонування та розвитку. Аналіз механізму розвитку структури економічної системи, відповідно до методології синергетичного та системного підходів, дозволив представити його у вигляді багатоаспектного процесу. Проаналізовано підсистеми механізму розвитку структури економічної системи. Запропоновано вдосконалення теоретичних основ дослідження механізму розвитку структури економічної системи, що дозволило проаналізувати структурні особливості економіки України. Їх використання надасть можливість визначити основні типи структури національної економіки України, дослідити їх взаємозв'язки, виявити рушійні сили, фактори, закономірності структурних змін, охарактеризувати загальні цілі функціонування вітчизняної економіки, розробити методику оцінки їх досягнення, визначити функції механізму.

B. Markov

MECHANISM OF STRUCTURAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Summary

The research paper deals with the classification of economic mechanisms. The mechanisms of micro-level (characterizing the way of the existence of enterprises and households), the mechanisms of meso-formation (reflecting the peculiarities of the functioning of individual branches and subsystems of the national economy), the macro-level mechanisms (mechanisms of the actions of the economies of individual countries), and the mechanisms of mega-level (inherent in the global economy) have been singled out. By the nature of organization the mechanisms of self-organization and external organization or management are determined. By the nature of dynamics it is expedient to divide the mechanisms of functioning and development. The analysis of the mechanism of the development of the structure of the economic system, in accordance with the methodology of synergetic and systemic approaches, allowed to present it in the form of a multidimensional process. The subsystems of the mechanism of development of the structure of the economic system have been analyzed. Improvement of the theoretical bases of the study of the mechanism of the development of the economic system structure that allowed to analyze the structural peculiarities of the Ukrainian economy has been proposed. Their use will provide the opportunity to identify the main types of structure of the national economy of Ukraine, to investigate their interconnections, to identify the driving forces, factors, patterns of structural changes, to describe the general goals of functioning of the national economy, to develop a methodology for assessing their achievement, to determine the functions of the mechanism.

№ 22 2017, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 947

Відомості про авторів

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

Як цитувати статтю

Марков Б. М. Механізм структурного розвитку національної економіки. Агросвіт. 2017. № 22. С. 3–6.

Markov, B. (2017), “Mechanism of structural development of national economy”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.