EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Б. М. Марков

Назад

УДК: 339.166:339.37

Б. М. Марков

СТРУКТУРА ПІДСИСТЕМ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Анотація

Обгрунтовано підхід до поділу країн за рівнем розвитку національної економіки на розвинуті країни або промислово розвинуті країни, країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються. Класифікація залежить від взаємодії країн, їх співробітництва, виокремлення у групи чи підгрупи, доступності статистичних даних, членства в певних міжнародних організаціях і т.п. Визначено такі класифікаційні підходи: регіональний, регіонально-економічний, економічний, соціально-економічний, організаційний.
Регіональний підхід полягає в групуванні країн за географічною ознакою. Класифікація за географічною ознакою дає можливість краще орієнтуватись у виборі торговельних партнерів, організації підприємницької діяльності, у вивченні можливих перспектив ринку тощо. За географічною ознакою країни систематизуються за певними регіонами. Регіонально-економічний підхід виходить з протистояння світових систем — Заходу і Сходу, Півночі і Півдня, Центру і Периферії. Економічний підхід полягає в групуванні країн за певними економічними критеріями. Соціально-економічний підхід: у соціально-економічному плані країни поділяються на розвинуті, з перехідною економікою і ті, що розвиваються. Організаційний підхід систематизації країн полягає у тому, що країни групують за належністю до найбільш вагомих міжнародних економічних організацій та інститутів.

B. Markov

STRUCTURE OF THE SUBSYSTEMS OF THE INTERNATIONAL ECONOMY AND ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The approach to the division of countries according to the level of development of the national economy to developed countries or industrialized countries, countries with economy in transition and developing countries is substantiated. The classification depends on the interaction of countries, their cooperation, the allocation of groups or subgroups, the availability of statistical data, membership in certain international organizations, etc. The following classification approaches have been defined: regional, regional economic, economic, socio-economic, organizational.
The regional approach lies in grouping countries geographically. Geographic classification makes it possible to better orientate in the choice of trading partners, business organization, in the study of possible market prospects, etc. Geographically, countries are systematized according to certain regions. The regional economic approach proceeds from confrontation between the world systems — the West and the East, the North and the South, the Center and the Periphery. The economic approach lies in grouping countries according to certain economic criteria. The socio-economic approach: in the socio-economic plan the countries are divided into developed, transitional and developing countries. The organizational approach of systematizing countries lies in the fact that countries are grouped according to their belonging to the most important international economic organizations and institutions.

№ 21 2017, стор. 16 - 20

Кількість переглядів: 1064

Відомості про авторів

Б. М. Марков

к. е. н., докторант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

B. Markov

PhD in Economics, Alfred Nobel University, Dnipro

Як цитувати статтю

Марков Б. М. Структура підсистем міжнародної економіки та її сталий розвиток. Агросвіт. 2017. № 21. С. 16–20.

Markov, B. (2017), “Structure of the subsystems of the international economy and its sustainable development”, Agrosvit, vol. 21, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.