EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ХУДОБИ
О. А. Петриченко

Назад

УДК: 631.15:636.03

О. А. Петриченко

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ХУДОБИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню технологій та організації технологічних процесів утримання тварин у молочному скотарстві. Викладено порівняльні характеристики технологій утримання худоби в контексті зоогігієнічних вимог до тваринницьких приміщень та відповідності природним потребам тварин, а також господарських можливостей кормозабезпечення, кормороздачі, доїння корів, видалення гною. Встановлено переваги й недоліки різних технологій утримання тварин. Доведено, що з підвищенням рівня механізації й автоматизації виробництва молочне скотарство переводиться на прогресивніші технології утримання, які скорочують затрати ручної праці, підвищують вимоги до виконання технологічних нормативів, потребують відбору тварин для формування й дотримання постійності та розміру технологічних груп. Опрацьовано організацію поточно-фазової системи виробництва молока на основі безприв'язно-боксової технології утримання корів. Наведено європейський досвід утримання великої рогатої худоби. Обгрунтовано переваги й недоліки утримання ремонтного молодняку. Окреслено системи технологій утримання тварин у молочному скотарстві.

O. Petrichenko

ORGANIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND EVALUATION OF LIVESTOCK MAINTENANCE TECHNOLOGIES

Summary

The article is devoted to the research of technologies and organization of technological processes of livestock maintenance in dairy cattle breeding. Comparative characteristics of livestock maintenance technologies in the context of zoo and hygienic requirements for livestock facilities and meeting animals' needs as well as economic possibilities of feed supply, feed distribution, milking of cows, and manure removal are described. The advantages and disadvantages of various livestock maintenance technologies are established. It is proved that under the increase in the level of production mechanization and automation, dairy cattle breeding experiences more advanced maintenance technologies that reduce the cost of manual labor, increase the requirements for the implementation of technological standards, require the selection of animals for the formation and observance of the constancy and size of technological groups. Organization of the current-phase milk production system based on the non-stable-box technology of maintaining cows is examined. The European experience of cattle maintenance is presented. The advantages and disadvantages of rearing young animals are substantiated. The system of technologies of livestock maintenance in dairy cattle breeding is outlined.

№ 21 2017, стор. 8 - 15

Кількість переглядів: 1320

Відомості про авторів

О. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

O. Petrichenko

PhD in Economic Science, docent, docent of analyzes and statistics, Vinnickiy national agrarian university

Як цитувати статтю

Петриченко О. А. Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби. Агросвіт. 2017. № 21. С. 8–15.

Petrichenko, O. (2017), “Organization of technological processes and evaluation of livestock maintenance technologies”, Agrosvit, vol. 21, pp. 8–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.