EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
М. І. Ібатуллін

Назад

УДК: 338.439.5:637.5'64:005.336.4-027.63

М. І. Ібатуллін

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми функціонування елементів інфраструктури ринку продукції свинарства, зокрема ринків живої худоби та м'ясної біржі. Значна увага приділена оцінці зарубіжного досвіду їх функціонування та можливості їх адаптації на теренах України.
Запропонована методика визначення кількості ринків живої худоби, яка буде враховувати щільність свиней на 100 жителів сільської місцевості, рівень товарності та розрахункові обсяги торгівлі свинями залежно від статево-вікової структури.
Доведено необхідність передбачити необхідність організації в Україні діяльності м'ясних бірж. Із цією метою необхідно удосконалити нормативно-правову основу їх функціонування, зокрема необхідно доповнити відповідними статтями Закон України "Про товарні біржі", у якому зазначено, що вона є різновидом товарної біржі, на якій будуть здійснюватися операції з купівлі-продажу специфічних товарів: живих тварин та продуктів їх забою.

M. Ibatullin

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES TO THE FUNCTIONING OF THE INFRASTRUCTURE OF THE PIG MARKET: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Summary

The article deals with the actual problems of functioning of the infrastructure of the pig market market, in particular the markets for live cattle and meat stock. Considerable attention is paid to the assessment of the foreign experience of their operation and the possibility of their adaptation in Ukraine.
The method of determining the number of livestock markets is considered, which will take into account the density of pigs per 100 inhabitants of rural areas, the level of marketability and the estimated volume of trade in pigs, depending on the gender-age structure.
The necessity to provide for the organization of meat stock exchanges in Ukraine is proved. To this end, it is necessary to improve the legal and regulatory framework for their functioning, in particular, the relevant articles of the Law of Ukraine "On Commodity Exchanges", which states that it is a kind of commodity exchange, on which sale and sale of specific goods: live animals and the products of their slaughter.

№ 21 2017, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

М. І. Ібатуллін

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Ibatullin

PHD doctor, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

Як цитувати статтю

Ібатуллін М. І. Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Агросвіт. 2017. № 21. С. 3–7.

Ibatullin, M. (2017), “Organizational and economic approaches to the functioning of the infrastructure of the pig market: foreign experience and domestic realities”, Agrosvit, vol. 21, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.