EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ
О. М. Шубалий, Н. М. Василик

Назад

УДК: 351:353:332,1:502

О. М. Шубалий, Н. М. Василик

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЮ СИСТЕМОЮ РЕГІОНУ

Анотація

У статті визначено сутність поняття "природно-ресурсна система регіону". Встановлено, що природно-ресурсна система регіону складається із ресурсної, господарюючої, забезпечуючої підсистем і регіональної підсистеми управління, кожну підсистему охарактеризовано. Систематизовано державні та регіональні органи управління природно-ресурсною системою на прикладі Волинської області і розкрито їх основні функції. Представлено оцінку загального та поресурсного рівня вартості природного багатства Волинської області, яка показала, що конкурентними природними ресурсами області є водні, лісові та екосистемні. Визначено основні принципи управління природно-ресурсною системою на загальнодержавному та регіональному рівнях такі, як: раціональності, збалансованості, невиснажливості, багатофункціональності, ефективності та комплексності. Досліджено регіональні стратегії та програми розвитку у сфері природних ресурсів Волинської області. Згруповано напрями вдосконалення управління природно-ресурсною системою регіону щодо водокористування, лісокористування, землекористування, надрокористування та охорони навколишнього середовища.

A. Shubalyi, N. Vasilik

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE NATURAL RESOURCE SYSTEM OF THE REGION

Summary

The article defines the essence of the concept "natural resource system of the region". It is established that natural resource systems of the region consist of resource, economic, providing subsystems and regional subsystem of management and each subsystem is characterized. The state and regional organs of the management of natural resource system are systematized on the example of the Volyn region and their main functions are disclosed. The estimation of the total and resource value of the natural wealth of the Volyn region is presented, which showed that the competitive natural resources of the region are water, forest and ecosystem. The basic principles of management of the natural resource system at the national and regional levels, such as: rationality, balance, non-exhaustion, multifunctionality, efficiency and complexity, are determined. Explored regional strategies and programs of development in the field of natural resources of the Volyn region. The directions of improvement of management of the natural resource system of the region, concerning water use, forest use, land use, subsoil use and environmental protection are grouped.

№ 19-20 2017, стор. 13 - 23

Кількість переглядів: 1152

Відомості про авторів

О. М. Шубалий

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

A. Shubalyi

doctor of economic sciences, associate professor, head of the department of economics, Lutsk national technical university, Lutsk


Н. М. Василик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

N. Vasilik

PhD in economics, associate professor, associate professor of department of management, Lutsk national technical university, Lutsk

Як цитувати статтю

Шубалий О. М., Василик Н. М. Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону. Агросвіт. 2017. № 19-20. С. 13–23.

Shubalyi, A. and Vasilik, N. (2017), “Theoretical and practical aspects of management of the natural resource system of the region”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 13–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.