EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Городко

Назад

УДК: 334.711:65.012

М. В. Городко

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз розуміння категорії "система" та запропоновано її авторське поняття. Дослідження властивостей системи дозволяє визначити наявність чотирьох властивостей, якими повинен володіти об'єкт для того, щоб його можна було вважати системою: цілісність, наявність зв'язків, організація, інтеграційні властивості. Якщо будь-який об'єкт має цю сукупність властивостей, то можна стверджувати, що цей об'єкт є системою. Використовуючи методологію системного підходу встановлено, що будь-яка організація є відкритою системою і перетворює "вхідні" зв'язки із зовнішнього середовища (праця, сировина, матеріали тощо) у "вихідні" зв'язки, тобто продукцію, послуги. У такій системі відбувається сукупність дій з трансформації ресурсів, що надходять з мегасистеми (зовнішнього середовища) та постачання "продукції" в цю ж мегасистему.
Поняття логістичної системи є найважливішим з усіх понять логістики, тому його слід досліджувати з двох точок зору: теоретичної та економічної. Аналіз визначень логістичної системи дає підставу для власного її трактування як організаційно завершеної економічної системи зі зворотним зв'язком, що складається із взаємопов'язаних елементів, які мають внутрішні та зовнішні зв'язки, здатні змінювати свою структуру та визначати варіанти поведінки відповідно до нових цілей під впливом зовнішнього середовища.

M. Horodko

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LOGISTIC SYSTEM OF MILK PROCESSING ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the understanding of the category "system" and proposes its author's concept. Studying the properties of the system to determine the presence of four properties, which should have the facility to ensure that it considered a system integrity, availability communications, organization, integration properties. If any object has this set of properties, it argued that this object is a system. Using the methodology of the system approach, it is established that any organization is an open system and transforms "incoming" communications from the external environment (labor, raw materials, materials, etc.) in "outgoing" communications, that is, products, services. In such a system is a set of actions for the transformation of resources coming from mehasystemy (environment) and supply "product" in the same mega system.
The concept of a logistics system is the most important of all logistics concepts, so it have to investigate from two points of view: theoretical and economic. An analysis of the definitions of the logistics system provides the basis for its own interpretation as an organizationally completed economic system with feedback, which consists of interconnected elements that have internal and external connections, are able to change their structure and determine behavioral patterns in accordance with new goals under the influence of the external environment.

№ 18 2017, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 1262

Відомості про авторів

М. В. Городко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Городко М. В. Теоретичні аспекти формування логістичної системи молокопереробного підприємства. Агросвіт. 2017. № 18. С. 80–84.

Horodko, M. (2017), “Theoretical aspects of the formation of the logistic system of milk processing enterprise”, Agrosvit, vol. 18, pp. 80–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.