EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОЦІНКА СТАНУ, АКЦЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
О. Ю. Александрова

Назад

УДК: 314.88

О. Ю. Александрова

ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ОЦІНКА СТАНУ, АКЦЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті аналізується вплив демографічного стану в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної кризи та окремих аспектів якості життя населення України. На підставі дослідження залежності, знайдених різними вченими, вивчавшими процеси взаємодії демографічних факторів, з одного боку, та стану динаміки виробництва, економіки, соціальної сфери — з іншого, підтверджується суттєвий вплив демографічного стану на соціально-економічний розвиток територій.
Демографічна проблема в Україні занепокоює політиків, соціологів, економістів та пересічних громадян. Однак у широких колах громадськості переважають не зовсім обгрунтовані погляди щодо причин цієї кризи та, відповідно, способів виходу з неї. Поліпшення демографічної ситуації можна очікувати лише за умови поліпшення економічної ситуації в Україні, центральну роль у цьому мають відіграти: подолання бідності, на основі зростання доходів та рівня життя всього населення; реформування сфери праці, оскільки саме тут формуються провідні важелі репродуктивних і міграційних настанов; забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією належного рівня життя не тільки для самого працюючого, але й для його утриманця. Соціально-економічна перебудова суспільства в Україні спричинила гострі проблеми. Їхнє вирішення передбачає розробку науково обгрунтованої комплексної програми подолання демографічної кризи, яка б охоплювала не тільки питання простого відтворення населення, але й його розвитку у широкому соціальному контексті.

A. Alexandrova

DEMOGRAPHIC SECURITY OF UKRAINE: STATE ASSESSMENT, THE EMPHASIS OF GOVEMMENT REGULATION

Summary

In presented article the author analyzes the impact of demographic situation in Ukraine in conditions of deep transformation of the economic crisis and individual aspects of quality of life of the population of Ukraine. The significant influence of the demographic situation on the socioeconomic development of regions is proved by the studies of the demographic factors' dependences, revealed by the scientists researching the processes of demographic factors' interaction, on the one part, and, on the other part, by the analysis of the conditions, dynamics of industry, economics and social sphere.
The demographic situation in Ukraine worried politicians, sociologists, economists and ordinary citizens. However, in the wider communities dominated not very informed views regarding the causes of this crisis and, consequently, ways out of it. Improving the demographic situation can be expected only if the improvement in the economic situation in Ukraine, a Central role to play in this is: overcoming poverty, based on revenue growth and standard of living of the whole population; the reformation of labour, because it is here guiding levers reproductive and migration facilities; providing an effective employment, which has become a reliable guarantee an adequate standard of living not only for the workers, but also for his dependents. Socioeconomic restructuring of society in Ukraine caused acute problems. Their solution involves the development of science-based comprehensive program of overcoming of demographic crisis, which would include not only the simple reproduction of the population, but also its development in a broad social context. Key words: demographic status, social policy, economic crisis, population, population, mortality, fertility, natural decline.

№ 18 2017, стор. 69 - 75

Кількість переглядів: 1275

Відомості про авторів

О. Ю. Александрова

ст. викладач, УкрДУЗТ

A. Alexandrova

senior lecturer, USURT

Як цитувати статтю

Александрова О. Ю. Демографічна безпека України: оцінка стану, акценти державного регулювання. Агросвіт. 2017. № 18. С. 69–75.

Alexandrova, A. (2017), “Demographic security of Ukraine: state assessment, the emphasis of govemment regulation”, Agrosvit, vol. 18, pp. 69–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.