EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
О. В. Мицак, Л. Я. Бублик

Назад

УДК: 2964

О. В. Мицак, Л. Я. Бублик

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Анотація

У статті визначено сутність поняття "споживчий ринок". Надано детальний перелік функцій ринку товарів та послуг. Сегментовано споживчий ринок відповідно до просторової і кількісної ознак, а також ознак законодавчого підпорядкування та конкурентоздатності. Визначено, що специфіка ринку споживчих товарів зумовлена динамікою змін його кон'юнктури та безпосередньо залежить від поведінки споживачів. Зазначено, що споживчий ринок — це динамічна, саморегулююча, відкрита система економічного обміну споживчими товарами та послугами, яка забезпечує реалізацію економічних і соціальних інтересів учасників ринку та забезпечує розширення виробництва товарів і стимулює платоспроможний попит населення, з наявною вільною конкуренцію при застосуванні державного регулювання. Функціонування ринку товарів і послуг можливе лише при узгодженні різноспрямованих інтересів усіх суб'єктів ринку та координації державними інституціями їх діяльності в умовах обмежених ресурсів.

O. Mitsak, L. Bybluk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET

Summary

The article defines the essence of the concept of "consumer market". The detailed list of functions of the market of goods and services is given. The consumer market is segmented according to spatial and quantitative characteristics, as well as signs of legislative subordination and competitiveness. It is determined that the specificity of the consumer goods market is determined by the dynamics of changes in its business environment and directly depends on the behavior of consumers. It is noted that the consumer market is a dynamic, self-regulating, open system of economic exchange of consumer goods and services, which ensures the realization of economic and social interests of market participants and ensures expansion of production of goods and stimulates the solvent demand of the population with free competition in the application of state regulation. The functioning of the market of goods and services is possible only with the coordination of the diverse interests of all market actors and the coordination of state institutions of their activities in conditions of limited resources.

№ 18 2017, стор. 59 - 62

Кількість переглядів: 1143

Відомості про авторів

О. В. Мицак

к. е. н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

O. Mitsak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University


Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Мицак О. В., Бублик Л. Я. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку споживчого ринку. Агросвіт. 2017. № 18. С. 59–62.

Mitsak, O. and Bybluk, L. (2017), “Theoretical and methodological aspects of formation and development of the consumer market”, Agrosvit, vol. 18, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.