EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ
М. Ф. Безкровний

Назад

УДК: 004.451.47

М. Ф. Безкровний

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ З ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

Анотація

Статтю присвячено аналізу функцій органів управління агропромислового виробництва (АПВ), дорадчих служб, наукових і освітніх закладів аграрного спрямування, взаємний їх вплив та розробці рекомендації щодо їх перерозподілу для покращання надання дорадчих послуг. Важливу роль при передачі частини повноважень дорадчим службам відіграють структури районних і обласних управлінь АПВ. Взаємини дорадчих служб із науковими організаціями та вищими навчальними закладами повинні будуватися на основі договорів про взаємовигідне співробітництво в справі адаптації до місцевих умов наукових розробок, проведення дослідно-демонстраційної та навчальної діяльності.

M. Bezkrovnyy

THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS OF THE AGRICULTURAL ADVISORY SERVICE WITH THE MANAGEMENT BODIES, ORGANIZATIONS OF SCIENTIFIC SUPPORT OF THE REFUELING

Summary

This article is devoted to the analysis of the functions of the bodies of management of agroindustrial production (APV), advisory services, scientific and educational institutions of agrarian direction, their mutual influence and give recommendations on their redistribution to improve the provision of advisory services. An important role in the transfer of part of the authority to advisory services play the structures of district and regional departments. The relationship between advisory services with academic institutions and higher education institutions should be based on agreements on mutually beneficial cooperation in adapting to local conditions of scientific development, conducting research demonstration and educational activities.

№ 17 2017, стор. 15 - 19

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Безкровний М. Ф. Система організаційно-економічних зв'язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення апв. Агросвіт. 2017. № 17. С. 15–19.

Bezkrovnyy, M. (2017), “The system of organizational and economic relations of the agricultural advisory service with the management bodies, organizations of scientific support of the refueling”, Agrosvit, vol. 17, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.