EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
В. О. Шпильова

Назад

УДК: 336.761

В. О. Шпильова

ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню системи управління фінансових відносин підприємства у контексті контролінгу, що забезпечують ефективність використання фінансових інструментів антикризового управління. Ринкові методи управління підприємством вимагають нових підходів, що грунтуються на принципах ефективності. У зв'язку з цим основною метою наукової статті є дослідження контролінгу як способу поєднання фінансового планування і контролю в системі фінансового менеджменту, що забезпечує прийняття стратегічних і оперативних управлінських рішень. У статті показано роль контролінгу, який в умовах кризи виступає стрижнем, навколо якого об'єднуються всі основні елементи організації і управління діяльністю сучасного підприємства. Автор доводить, що контролінг є управлінським інструментом, використання якого дозволяє суттєво підвищувати якість внутрішнього фінансового контролю, виявляти ризики промислових підприємств і своєчасно на них реагувати. Автор вказує на те, що контролінг створює умови для ефективного пошуку резервів, виявлення і усунення наявних недоліків, що забезпечують як стратегічний, так і тактичний розвиток підприємства.

V. Shpylova

TOOLS OF CONTROLLING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CRISIS MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to research of control system of financial relations of the enterprise in the context of controlling, ensuring efficiency in the use of financial instruments of crisis management. Market methods of enterprise management require new approaches, based on principles of efficiency. In this regard, the main purpose of a scientific article is the study of controlling as a way of combining financial planning and control in the financial management system, to ensure that strategic and operational management decisions. The article shows the role of controlling, which in a crisis acts as a pivot around which unite all the key elements of the organization and management of the modern enterprise. The author argues that controlling is a managerial tool, which allows to significantly improve the quality of internal financial controls, to identify risks of industrial enterprises and timely respond to them. The author indicates that controlling creates the conditions for effective search of reserves, identify and eliminate the existing shortcomings, providing both strategic and tactical development of the company.

№ 17 2017, стор. 3 - 7

Кількість переглядів: 1384

Відомості про авторів

В. О. Шпильова

д. е. н., професор, завідуюча кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Черкаси

V. Shpylova

doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of Economics, Finance, accounting and auditing, Cherkasy branch of a Private higher educational institution "European University", Cherkassy

Як цитувати статтю

Шпильова В. О. Інструменти контролінгу в системі фінансового антикризового управління. Агросвіт. 2017. № 17. С. 3–7.

Shpylova, V. (2017), “Tools of controlling in the system of financial crisis management”, Agrosvit, vol. 17, pp. 3–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.