EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РЕГІОНАХ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ
Т. С. Миклуш

Назад

УДК: 32. 142.6

Т. С. Миклуш

КОМПЛЕКСНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ЛІСОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РЕГІОНАХ: ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ

Анотація

Обгрунтовується необхідність виявлення передумов та формування механізмів забезпечення комплексного природокористування у лісозабезпечених регіонах. Встановлено, що основною передумовою комплексного природокористування у лісозабезпечених регіонах є розширене відтворення лісових екосистем. Резервами розширеного відтворення лісових екосистем у лісозабезпеченому регіоні є заліснення покинутих сільськогосподарських земель, оптимізація породного складу на самозаліснених землях, підвищення ефективності лісовідновлення через природне поновлення та посадку лісових культур. Доведено, що ефективними механізмами збереження та примноження лісових екосистем є впровадження у вітчизняну практику лісогосподарської діяльності концепцій наближеного до природи лісівництва та соціального лісівництва. Обгрунтовано, що забезпечення комплексного природокористування в лісозабезпечених регіонах потребує імплементації досвіду Європейського Союзу в частині узгодження пріоритетів розвитку сільських територій як основного ареалу концентрації природних ресурсів з пріоритетами відновлення природно-ресурсного потенціалу.

T. Myklush

INTEGRATED NATURE MANAGEMENT IN HIGHLY-FORESTED REGIONS: PRECONDITIONS AND MECHANISMS

Summary

The expediency to reveal preconditions and create mechanisms to ensure integrated nature management in highly-forested regions has been grounded. It has been established that an expanded reproduction of forest ecosystems is the main precondition for integrated nature management in highly-forested regions. Afforestation of abandoned agricultural lands, optimization of species composition in native forests, improvement of the effectiveness of reafforestation through natural regeneration and forestry crops planting are the reserves of expanded reproduction of forest ecosystems in highly-forested regions. It has been proven that implementation of concepts of close-to-nature forest management and social forestry into forestry activity are effective mechanisms for preservation and propagation of forest ecosystems. It has been substantiated that ensuring integrated nature management in highly-forested regions requires implementation of the EU experience in part of alignment of priorities of development of rural territories as a main habitat of concentration of natural resources with priorities to renew natural-resources potential into the national experience.

№ 15-16 2017, стор. 77 - 82

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

Т. С. Миклуш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

T. Myklush

postgraduate student, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.