EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ: РЕГІОНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І РЕНТА
О. А. Горлачук, М. А. Горлачук

Назад

УДК: 339.13:338:631.155

О. А. Горлачук, М. А. Горлачук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ РИНКУ: РЕГІОНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І РЕНТА

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми наукового пошуку у сфері регіонального ціноутворення в умовах ринку, акцентовано увагу на дослідженні регіональної вартості та ренти як економічних категорій аграрної економіки. Висвітлено загальні аспекти питань методологічного дискурсу у сфері дослідження регіональної вартості і ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Обгрунтовано актуальність теоретико-пізнавального дослідження цих проблем. Мета авторського колективу — запропонувати своє бачення змісту і перспектив вирішення досліджуваних науково-практичних проблем, стимулювати наукову дискусію для знаходження ефективних шляхів розв'язання складних теоретико-методологічних аспектів регіонального ціноутворення, зокрема, в такій стратегічній галузі національної економіки, якою є сільське господарство України. Обгрунтовано необхідність використання механізму регіональної вартості і ціноутворення з метою вирівнювання соціально-економічних умов господарювання в регіональному розрізі. Це вимагає перегляду пріоритетів економічних досліджень і переорієнтації переважної більшості останніх з одностороннього висвітлення проблем підвищення ефективності аграрного виробництва, максимізації прибутку окремих товаровиробників та аграрної галузі в цілому — суто галузевого підходу, на пошук шляхів збалансованого соціально-економічного розвитку, який можливий за умови врахування в тому числі дії регіональної вартості та ціноутворення як альтернативних інструментів раціональної аграрної економічної політики.

O. Gorlachuk, M. Gorlachuk

METHODOLOGICAL RESEARCH PROBLEMS OF THE REGIONAL PRICING IN THE MARKET CONDITIONS: REGIONAL VALUE AND RENT

Summary

The article deals with the actual problems of scientific research in the field of regional pricing in market conditions, emphasizes the study of regional value and rent as economic categories of the agrarian economy. The general aspects of questions of methodological discourse in the field of study of regional value and pricing on agricultural products are highlighted. The relevance of the theoretical-cognitive study of these problems is substantiated. The aim of the author's team is to offer their vision of the content and prospects of solving the research problems that are being investigated, to stimulate scientific discussion to find effective ways of solving complex theoretical and methodological aspects of regional pricing, in particular, in such strategic industry of national economy that is agriculture of Ukraine. The necessity of the use of mechanism of regional cost and pricing is reasonable with the aim of regularizing of socio-economic terms of menage in a regional cut. This requires reviewing the priorities of economic research and reorienting the overwhelming majority of the latter from unilateral coverage of the problems of increasing the efficiency of agricultural production, maximizing the profits of individual producers and the agrarian sector as a whole-a purely sectoral approach, on the search of ways of the balanced socio-economic development that is possible by taking into account including action of regional cost and pricing as alternative instruments of rational agrarian economic politics.

№ 15-16 2017, стор. 43 - 48

Кількість переглядів: 976

Відомості про авторів

О. А. Горлачук

к. е. н., с. н. с., Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

O. Gorlachuk

PhD in Economics, sr. researcher, Ternopil national economic university, Ternopil


М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, с. н. с., докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

M. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher, doctoral candidate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.