EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВПОРЯДКУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Н. М. Малініна

Назад

УДК: 336.22:631

Н. М. Малініна

НАПРЯМИ ВПОРЯДКУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті розглянуто питання оподаткування дрібних форм господарювання у сільському господарстві. З'ясовано, що сільські домогосподарства, виробляючи майже половину валової продукції галузі, не реєструють свою діяльність і не сплачують податки, в результаті чого сільські бюджети позбавлені значної частини податкових надходжень, які могли б бути спрямовані на покращення соціальної інфраструктури сільських територій.
Дотримання податковою системою принципів фіскальної достатності, соціальної справедливості та нейтральності оподаткування потребує розробки ефективного податкового механізму для високотоварних селянських господарств із врахуванням тенденцій їх розвитку, напрямів спеціалізації, структури виробництва, рівня товарності виробленої продукції та обсягів отриманого доходу від її реалізації.
Поряд із цим, при формуванні податкового механізму має бути врахована специфіка підприємницької діяльності у сільському господарстві, а саме: висока ризикованість діяльності, сезонність виробництва продукції, рівень її рентабельності, уповільнений оборот капіталу, рівень матеріально-технічного забезпечення сільських домогосподарств, доступ до державних програм пільгового кредитування та фінансової підтримки. Тому спрощена система оподаткування для дрібних форм господарювання у сільському господарстві повинна забезпечувати максимальну реалізацію стимулювальних властивостей податкового механізму, що має втілитись у наявності певних податкових преференцій для означеного типу товаровиробників порівняно з більш фінансово стійкими та платоспроможними сільськогосподарськими підприємствами. Впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві дозволить урівноважити податкове навантаження та створити рівні конкурентні умови для різних організаційно-правових форм господарювання.

N. Malinina

DIRECTIONS OF STREAMLINING THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN AGRICULTURE

Summary

In the article are considered questions of taxation of small forms of menage in agriculture. It has been found that rural households, accounting for almost half of the gross output of the industry, do not register or pay taxes, leaving rural budgets devoid of much of the tax revenues that could be used to improve the social infrastructure of rural areas.
Compliance with the tax system of the principles of fiscal adequacy, social justice and tax neutrality requires the development of an effective tax mechanism for high-value peasant economies taking into account trends in their development, specialization areas, production structure, level of merchantability of manufactured products and the volume of revenue generated from its implementation.
Next to it, the tax mechanism should take into account the specifics of entrepreneurial activity in agriculture, namely: high riskiness of activity, seasonality of production, level of profitability, slowdown of capital turnover, level of material and technical support of rural households, access to state programs of preferential lending and financial support.
Therefore, the simplified taxation system for small forms of menage in agriculture should ensure the maximum realization of the incentive properties of the tax mechanism, which must be embodied in the availability of certain tax preferences for a given type of commodity producers, compared to more financially sustainable and solvent agricultural enterprises.
Arranging a simplified system of taxation of business in agriculture will allow to balance the tax burden and create equal competitive conditions for different organizational and legal forms of management.

№ 15-16 2017, стор. 36 - 42

Кількість переглядів: 954

Відомості про авторів

Н. М. Малініна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

N. Malinina

PhD, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.