EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ПРИРОДОГОСПОДАРЮВАННЯ
А. В. Вдовиченко

Назад

УДК: 388.43.01

А. В. Вдовиченко

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ПРИРОДОГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано роль органічного сільського господарства в системі природогосподарювання. Визначено низку особливостей органічного сільського господарства в системі природогосподарювання в контексті раціоналізації використання наявного природно-ресурсного потенціалу завдяки оптимізації в організаційному й технологічному вимірах, обмеження монополізму в аграрному секторі економіки країни. Розкрито ключові позиції розвитку органічного сільського господарства в системі природогосподарювання через призму соціо-еколого-економічної діяльності в досліджуваній сфері. Сформульовано завдання органічного сільського господарства в системі природогосподарювання у розрізі екологічного, агротехнічного, мікро- і макроекономічного рівнів через призму основних принципів його ведення в контексті парадигми сталого розвитку. Встановлено магістральність органічного сільського господарства в системі природогосподарювання з огляду на низку виявлених інституціонально-організаційних, соціально-економічних та екологічних проблем природогосподарювання в Україні.

A. Vdovichenko

THE ROLE OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE SYSTEM OF NATURE MANAGEMENT

Summary

The article substantiates the role of organic agriculture in the system of nature management. The author defines a number of peculiarities of organic agriculture in the system of nature management in the context of rationalization of the use of available natural resources potential due to optimization in organizational and technological dimensions, limitation of monopoly in the agrarian sector of the country's economy. The author reveals the key positions of organic agriculture development in the system of nature management through the prism of socio-ecological and economic activity in the field of research. The author formulates the organic agriculture objectives in the system of nature management in the context of ecological, agrotechnical, micro and macroeconomic levels through the prism of the basic principles of its management in the context of the paradigm of sustainable development. The author has revealed the mainland of organic agriculture in the system of nature management taking into account a number of identified institutional and organizational, socio-economic and environmental challenges in the field of nature management in Ukraine.

№ 15-16 2017, стор. 30 - 35

Кількість переглядів: 1062

Відомості про авторів

А. В. Вдовиченко

к. с.-г. н., директор ДП "Дослідне господарство "Сквирське" ІАП НААН", м. Сквира, Київська обл.

A. Vdovichenko

Candidate of Agricultural Sciences, director, DP DG "Skvirske" ІAP NAAS, Skvira, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.