EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Крючок

Назад

УДК: 330.1

С. І. Крючок

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Економічне зростання завжди системне і є довгостроковим процесом підвищення результативності й ефективності функціонування аграрних підприємств, що знаходить вираження в розширеному відтворенні техніко-економічних та соціально-екологічних результатів виробництва. Тип розвитку підприємства залежить від співвідношення питомої ваги екстенсивних і інтенсивних факторів: якщо питома вага інтенсивних факторів низька, а економічне зростання аграрних підприємств здійснюється переважно за рахунок екстенсивних факторів, то відбувається "зростання без розвитку". Якщо у виробничій системі переважають прогресивні якісні зміни, то відбувається наближення до "розвитку без зростання". У разі високих темпів економічного зростання аграрних підприємств з переважанням інтенсивних факторів відбувається "зростання на основі розвитку". Але найбільш поширеним є "економічне зростання у поєднанні з розвитком", за якого економічне зростання відбувається як за рахунок екстенсивних, так і інтенсивних факторів.

S. Kriuchok

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Economic growth is a systematic and long-term process of increasing the effectiveness and efficiency of agricultural enterprises, which finds expression in the expanded reproduction of technical, economic, social and ecological results of production. Type of enterprises depends on correlation of the share of extensive and intensive factors: if the share of intensive factors is low and the growth of agricultural enterprises mainly by extensive factors, it is "growth without development". If the production system is dominate by progressive qualitative change, there is an approach to "development without growth". When high rates of growth of agricultural enterprises with a predominance of intensive factors is "growth based on development". However, the most widespread is "economic growth coupled with development", in which economic growth happening as through extensive and intensive factors.

№ 14 2017, стор. 55 - 60

Кількість переглядів: 757

Відомості про авторів

С. І. Крючок

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

S. Kriuchok

candidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

Як цитувати статтю

Крючок С. І. Теоретичні засади стійкого розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2017. № 14. С. 55–60.

Kriuchok, S. (2017), “The theoretical basis of sustainable development of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 14, pp. 55–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.