EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ
О. С. Богма

Назад

УДК: 330.534.4:65.012.8)

О. С. Богма

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ

Анотація

У статті обгрунтовано, що цільове державне управління у сфері забезпечення бюджетної безпеки держави формує систему державного забезпечення бюджетної безпеки. Встановлено, що суб'єктами вказаної ситеми виступає сукупність органів державної влади і громадських організацій. Зроблено висновок, що державне забезпечення бюджетної безпеки" є складовою частиною більш ширшого поняття "забезпечення бюджетної безпеки держави". Встановлено, що останнє досягається не лише діяльністю органів державної влади і громадських організацій а й системою відповідних стабілізаторів бюджетної системи та процесу. Систематизовано перелік функцій першого та другого порядку, які система забезпечення бюджетної безпеки держави виконує у складі загальної системи забезпечення національної безпеки держави. Враховуючи той факт, що виконання вказаних функції системою забезпечення бюджетної безпеки держави забезпечується сукупністю принципів її функціонування, встановлено перелік основних принципів досліджуваної системи.

Е. Bogma

SYSTEM OF PROVIDING BUDGET SECURITY: THE ESSENCE, FUNCTIONS, SIGNS

Summary

The article substantiates that the purposeful state administration in the field of ensuring budgetary security of the state forms a system of state security of budget security. It was established that the entities of the said system are a set of public authorities and public organizations. It is concluded that state security of budget security "is an integral part of the broader concept of" ensuring budget security of the state ". It was established that the latter is achieved not only by the activity of state authorities and public organizations, but also by the system of appropriate stabilizers of the budget system and process. The list of functions of the first and second order is systematized, which the system of ensuring budget security of the state performs as part of the general system of ensuring the national security of the state. Taking into account the fact that the fulfillment of these functions by the state budget security system is ensured by a combination of principles of its functioning, a list of basic principles of the investigated system is established.

№ 14 2017, стор. 28 - 32

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Богма О. С. Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки . Агросвіт. 2017. № 14. С. 28–32.

Bogma, Е. (2017), “System of providing budget security: the essence, functions, signs”, Agrosvit, vol. 14, pp. 28–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.