EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ І СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

Назад

УДК: 338.43.01

О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ І СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу тенденцій щодо організаційної динаміки в аграрному секторі економіки України. Проаналізовано основні проблеми та складності стосовно проведення оцінювання ефективності функціонування груп аграрного бізнесу. Ідентифіковано пропорції між окремими організаційними групами сільськогосподарських агентів ринку, а також визначено основні структурні показники діяльності в сфері сільського, лісового, та рибного господарства (на прикладі Вінниччини). Детально розглянуто особливості реформування аграрного сектору економіки. Продемонстровано окремі недоліки державного регулювання аграрного сектору економіки. Встановлено, що особливої уваги та удосконалення потребує система обліку агентів ринку з метою запобігання виникнення неспостережуваних економічних процесів.
Авторами запропоновано типізацію організаційних груп аграрного бізнесу через призму формалізації доступних для суспільного моніторингу кількісних показників. При цьому головним критерієм, за яким має здійснюватися організаційна диференціація, повинен бути показник загальної площі землекористування.

O. Moroz, V. Semtsov, G. Kukel

ECONOMIC AND CURRENT CONTENTS BACKGROUND ORGANIZATIONAL DYNAMICS AGRIBUSINESS UKRAINE

Summary

This article analyzes trends in organizational dynamics in the agricultural sector of Ukraine. The basic problems and difficulty in conducting the evaluation efficiency of agribusiness groups. Identified proportions between different organizational groups, agricultural agent market as well as the basic structural performance in the field of agriculture, forestry and fisheries (for example Vinnitsa region). In detail the features of reforming the agricultural sector. Demonstrated some shortcomings of state regulation of the agricultural sector. Found that special attention needs and improving the accounting system agents market to prevent unobservable economic processes.
The authors suggested typing organizational groups agribusiness formalize the light available for public monitoring of quantitative indicators. Thus, the main criterion by which the organization should be differentiation should be an indicator of the total area of land use.

№ 13 2017, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 973

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa


Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Економічне підгрунтя і сучасний зміст організаційної динаміки аграрного бізнесу України. Агросвіт. 2017. № 13. С. 3–8.

Moroz, O., Semtsov, V. and Kukel, G. (2017), “Economic and current contents background organizational dynamics agribusiness Ukraine”, Agrosvit, vol. 13, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.