EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК
Д. О. Котелевець

Назад

УДК: 338.4: 665.1

Д. О. Котелевець

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК

Анотація

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки поглибилися кризові тенденції у реальному секторі економіки, відбувається зниження реального ВВП в усіх видах діяльності, у т.ч. і в переробній промисловості, загострилися проблеми виживання підприємств. Це обумовлюється впливом різних негативних факторів: складною геополітичною обстановкою, продовженням збройного протистояння на сході України, яке залишається вкрай виснажливим для української промисловості, стрімким ростом курсу національної валюти тощо.
У статті обгрунтовані концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК, які включають у себе: відновлення виробничого потенціалу АПК; розвиток олієжирового ринку; удосконалення економічної та інвестиційної політики АПК; екологізацію сільськогосподарського виробництва. Реалізація перерахованих заходів дозволить створити сприятливе мікро- та макросередовище для розвитку переробних підприємств в АПК, що забезпечить підвищення їх рівня конкурентоспроможності.

D. Kotelevets

CONCEPTUAL PROVISIONS FOR COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF THE PROCESSING ENTERPRISES IN AIC

Summary

At the present stage of the national economy development the crisis tendencies deepened in the real economy, there is a decrease in real GDP in all activities, including processing sector, the problem of enterprises survival exacerbated. This is due to the influence of various negative factors: a difficult geopolitical situation, continuing armed conflict in eastern Ukraine, which is extremely exhausting for Ukrainian industry, the rapid growth of the national currency, and so on.
In the article the conceptual provisions for improving the processing enterprises competitiveness the in agriculture are substantiated, which include: the restoration of AIC productive capacity; development of oil and fat market; improving the AIC economic and investment policy; environmentalizing agricultural production. Implementation of these measures will create favorable micro and macro development in agricultural processing plants that will improve their competitiveness.

№ 12 2017, стор. 53 - 57

Кількість переглядів: 1025

Відомості про авторів

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Котелевець Д. О. Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в апк. Агросвіт. 2017. № 12. С. 53–57.

Kotelevets, D. (2017), “Conceptual provisions for competitiveness improvement of the processing enterprises in aic”, Agrosvit, vol. 12, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.