EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ
C. Ю. Кулакова, К. О. Касмініна

Назад

УДК: 005.955

C. Ю. Кулакова, К. О. Касмініна

РИЗИКОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ

Анотація

У статті досліджено роль ризикостійкості підприємства в його діяльності, доведено необхідність її дослідження та забезпечення на сучасному етапі розвитку економіки. Розглянуто сутність теоретичних підходів до визначення категорій "стійкість системи", "ризикостійкість підприємства", що дозволили авторам сформулювати власне бачення останнього визначення. Відповідно до розглянутих підходів до характеристики ризикостійкості підприємства виокремлено декілька її різновидів, а саме: фінансову стійкість, статичну економічну стійкість, динамічну економічну стійкість та стійкий (сталий) розвиток підприємства, надано сутнісну характеристику та пріоритетний тип розвитку підприємства для кожного з них. У статті також доведено, що підприємству можуть бути притаманні декілька видів стійкості, зокрема видима стійкість 1-го і 2-го роду, групова стійкість, адаптивна стійкість та відкладена стійкість. Для кожного виду стійкості зазначені основні цільові показники функціонування підприємства при різних типах економічної стійкості, які визначають ті сфери і напрями діяльності підприємства, на які спрямовується найбільше зусилля з утримання відхилень значень параметрів функціонування від обраного рівня в умовах впливу різноманітних негативних факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ.

S. Kulakova, К. Kasminina

THE ENTERPRISE'S RESILIENCE AS A PREREQUISITE FOR ITS DEVELOPMENT: THE ESSENCE AND INDICATORS OF DEFINITION

Summary

The article investigates the role of the firmness resistance in its activity, the necessity of its research and maintenance at the present stage of economic development is proved. The essence of theoretical approaches to the definition of categories "system stability" and "enterprise resilience", which allowed authors to formulate their own vision of the latter definition, are considered. According to the considered approaches to the characteristic of the resistance of the enterprise, several of its varieties have been identified, namely: financial stability, static economic stability, dynamic economic stability and sustainable development of the enterprise, an essential characteristic and the preferred type of enterprise development for each of them. The article also proved that the enterprise can have several kinds of stability, in particular visible stability of the 1st and 2nd kind, group stability, adaptive stability and delayed stability. For each type of sustainability, the main target indicators for the functioning of the enterprise with different types of economic sustainability are indicated, which determine the spheres and directions of the enterprise activity, to which more efforts are directed to contain deviations in the values of the functioning parameters from the selected level under the conditions of various negative factors of the internal and external environment.

№ 12 2017, стор. 42 - 47

Кількість переглядів: 1260

Відомості про авторів

C. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

S. Kulakova

Ph.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


К. О. Касмініна

студентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. Kasminina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Кулакова C. Ю., Касмініна К. О. Ризикостійкість підприємства як передумова його розвитку: сутність та індикатори визначення . Агросвіт. 2017. № 12. С. 42–47.

Kulakova, S. and Kasminina, К. (2017), “The enterprise's resilience as a prerequisite for its development: the essence and indicators of definition”, Agrosvit, vol. 12, pp. 42–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.