EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ РИНКОВИХ РЕФОРМ
О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

Назад

УДК: 338.43.01

О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ РИНКОВИХ РЕФОРМ

Анотація

У статті розглянуто та узагальнено теоретико-прикладні аспекти наслідків аграрних реформ в Україні. Встановлено основні дисфункції соціально-економічного змісту, що виникають на сільських територіях у результаті інституційних змін. Ідентифіковано базальні конфліктоутворюючі фактори у пореформеному сільському господарстві.
Визначено, що під час ринкових трансформацій визначальним був не фактор ефективності, а інституційне середовище, яке і призвело до поширення значного сектору неефективно функціонуючого аграрного бізнесу, а також до виникнення неспостережуваних економічних процесів. Виявлено основні проблеми щодо забезпечення ефективного державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки та запропоновано шляхи їх вирішення. Обгрунтовано необхідність вдосконалення економічного механізму на всіх рівнях господарської системи.

O. Moroz, V. Semtsov, G. Kukel

THEORETICAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION IN AGRICULTURE UKRAINE UNDER THE INFLUENCE MARKET REFORMS

Summary

The article reviews and summarizes the theoretical and applied aspects of the consequences of agrarian reforms in Ukraine. The basic dysfunction socio-economic content arising in rural areas as a result of institutional changes. Сonflict basal identified factors in the post-reform agriculture. It was determined that during market transformation was not the determining factor in the efficiency and institutional environment which led to a significant distribution sector inefficient functioning of the agricultural business as well as the emergence unobservable economic processes. The basic problem to ensure effective state regulation of the agricultural sector and propose solutions. The necessity of improving the economic mechanism at all levels of the economic system.

№ 12 2017, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 1178

Відомості про авторів

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa


В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa


Г. С. Кукель

к. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

G. Kukel

PhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Мороз О. В., Семцов В. М., Кукель Г. С. Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ. Агросвіт. 2017. № 12. С. 3–8.

Moroz, O., Semtsov, V. and Kukel, G. (2017), “Theoretical aspects of socio-economic transformation in agriculture Ukraine under the influence market reforms”, Agrosvit, vol. 12, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.