EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА
І. А. Білоткач

Назад

УДК: 338.439.5:631.147

І. А. Білоткач

ОЦІНКА ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

Анотація

Мета. Оцінка існуючих і потенційних формальних та неформальних обмежень і їх складових, що впливають на ефективність розвитку ринку органічного агровиробництва.
Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є аналітичний підхід до вивчення теоретичних аспектів інституціональних обмежень ринку органічного агровиробництва в Україні.
Результати дослідження. Стверджується, нині є потреба в модернізаційних змінах щодо управління розвитком формальних та неформальних обмежень, які формують органічне агровиробництво. Дія цих факторів на поведінку суб'єктів господарювання в аграрній сфері є неоднозначною, а тому питання раціональності та оптимізації їхнього застосування потребують більш грунтовної аргументації і нових підходів.
Наголошується, наявні неформальні і формальні фактори часто знаходяться в суперечливому стані, що обумовлено різним характером їх виникнення. Перші виникають і змінюються безперервно і не залежать від формалізації їхньої сутності, а останні можуть виникнути миттєво і не мати можливості швидко змінюватися у відповідь на зміну зовнішнього середовища, політичних інтересів та інших факторів.
Проведений аналіз змісту діючого аграрно-економічного законодавства та інших законотворчих та наукових напрацювань у сфері органічного агровиробництва, які свідчать про те, що як в теоретичному, так і практичному сенсі формальні та неформальні обмеження не мають системної основи та чіткої методології іх розробки та запровадження.
Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтувано теоретичні, методологічні та практичні засади основ інституціональних чинників та їх вплив на формування ринку органічного агровиробництва в Україні.
Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження поглиблюють теоретичні аспекти інституціонального розвитку та забезпечують можливість активізації інноваційного процесу органічного агровиробництва в Україні.

I. Bilotkach

EVALUATION OF FORMAL AND NON-FORMAL LIMITS ON THE MARKET FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

Purpose. Evaluation of existing and potential formal and informal constraints and their components that affect the efficiency of the development of the organic agricultural production market.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is an analytical approach to the study of the theoretical aspects of institutional limitations of the organic agricultural production market in Ukraine.
Findings. It is alleged that there is now a need for modernization changes to manage the development of formal and informal restrictions that form organic agricultural production. The effect of these factors on the behavior of business entities in the agrarian sphere is ambiguous, and therefore the question of rationality and optimization of their application requires more substantiated arguments and new approaches.
It is noted that the existing informal and formal factors are often in a contradictory state, which is due to the different nature of their occurrence. The former arise and change continuously and do not depend on the formalization of their essence, and the latter can arise instantly and not be able to change rapidly in response to changes in the external environment, political interests and other factors.
The analysis of the content of the current agrarian and economic legislation and other legislative and scientific developments in the field of organic farming, show that, both theoretically and practically, formal and informal restrictions do not have a systematic basis and a clear methodology for their development and implementation.
Originality. The theoretical, methodological and practical foundations of institutional factors and their influence on the formation of the organic agricultural production market in Ukraine are grounded.
Practical value. The obtained research results deepen the theoretical aspects of institutional development and provide an opportunity to activate the innovative process of organic agricultural production in Ukraine.

№ 11 2017, стор. 21 - 28

Кількість переглядів: 809

Відомості про авторів

І. А. Білоткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Bilotkach

Ph.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Білоткач І. А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва . Агросвіт. 2017. № 11. С. 21–28.

Bilotkach, I. (2017), “Evaluation of formal and non-formal limits on the market for organic agricultural production”, Agrosvit, vol. 11, pp. 21–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.