EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
Н. І. Паляничко

Назад

УДК: 332:631.1

Н. І. Паляничко

ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

Анотація

На основі аналізу статистичних даних доведено посилення антропогенного навантаження на агроекосистему регіонів та обгрунтовано необхідність реформування організаційно-економічних відносин у системі агровиробництва. Кінцевою метою цих реформ є пошук компромісної рівноваги між зростанням рівнів рентабельності агровиробничої підприємницької діяльності та забезпеченням збалансованого рівня землекористування як ключового компонента досягнення прийнятного стану агроекологічної безпеки.
Запровадження вільного обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення відкриває перед землевласниками спектр нових можливостей щодо залучення системи фінансово-економічних інструментів ринкового характеру для досягнення економічної стабільності при раціональному використанні агроресурсного потенціалу регіонів. До останнього моменту не використовується інструмент екологічного страхування, важливим видом якого з високим фінансово-екологічним потенціалом є страхування ризиків сільськогосподарського землекористування. Початковим кроком опрацювання і запровадження інструменту страхування є встановлення страхових ризиків, які визначають механізм його функціонування. В роботі розглянуто перелік ризиків появи негативних результатів підприємницької діяльності від суб'єктів з укрупненим банком земель у секторі рослинництва, окремим аспектом яких є погіршення агрохімічних показників якісного стану грунтів на ділянках земель сільськогосподарського використання з послідуючим загостренням проблем агроекологічної і продовольчої безпеки.

N. Palianychko

THE POTENTIAL OF THE INSURANCE INSTRUMENT USING FOR AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The enhancing of anthropogenic loading was demonstrated by analyzing of statistical data. Has been grounded the necessarily of reforming organizational and economic relations in the agricultural production. The ultimate goal of these reforms is to find a compromise balance between increasing levels of profitability agro-industrial business and the provision of sustainable land use as a key component of achieving an acceptable state of agro ecological security.
The introduction of free movement of agricultural land opens landowners range of new opportunities to attract in financial and economic system the market-based instruments to achieve economic stability and the rational use of agricultural resources potential. Until recently, is not used the environmental insurance with an important type of that is insurance of risks with using agricultural land that have got high financial and environmental potential. The initial processing step and introducing the instrument insurance is the establishment of insurance risks that determine the mechanism of its functioning. It was considered a list of the risks from negative results of business activities of entities with the biggest land bank in crop sector, separated aspects of which is worsening of agro-chemical indicators of soil quality in areas of agricultural land use with the subsequent deterioration of agro-ecological and food security.

№ 11 2017, стор. 3 - 8

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

Н. І. Паляничко

к. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

N. Palianychko

PhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Паляничко Н. І. Потенціал залучення інструменту страхування при сільськогосподарському використанні земель . Агросвіт. 2017. № 11. С. 3–8.

Palianychko, N. (2017), “The potential of the insurance instrument using for agricultural land use”, Agrosvit, vol. 11, pp. 3–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.