EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ
О. П. Яремко

Назад

УДК: 338.2: 502.335: 630 (043.3)

О. П. Яремко

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Анотація

У статті досліджено сутністно-змістовну основу поняття "організаційно-економічний механізм" в контексті екологічно збалансованого природогосподарювання. Запропоновано авторське розуміння організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством як системи організаційно-економічних елементів управління (інституції, форми, методи), які реалізуються у вигляді інструментів і технологій прямого та непрямого впливу на умови лісогосподарської діяльності та використанні цільових індикаторів, що забезпечують організацію раціонального лісокористування та відтворення лісових ресурсів з метою збереження продуктивності лісових екосистем та забезпечення нормального функціонування лісових біогеоценозів. Здійснено аналіз сучасних проблем функціонування вітчизняного механізму управління лісовим господарством. Визначено теоретико-методичні засади формування та розвитку механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством. Обгрунтовано структурно-функціональну схему організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством, що передбачає упорядкування та взаємозв'язок сукупності елементів у рамках керуючої і керованої підсистем.

O. Yaremko

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FORESTRY MANAGEMENT

Summary

This paper deals with the essentially meaningful basis for the concept of "organizational and economic mechanism" in the context of environmentally sustainable nature management. The author's understanding of organizational and economic mechanism of environmentally sustainable forestry management, as a system of organizational and economic control elements (institutions, forms, methods) that are implemented as tools and techniques of direct and indirect effects on the conditions of forestry activities and use of target indicators, providing organization of efficient forest exploitation and reproduction of forest resources in order to maintain the productivity of forest ecosystems and ensure the proper functioning of forest biogeocoenosis, were suggested. The author has implemented the analysis of modern challenges in functioning of the domestic mechanism for forestry management. The author has defined the theoretical and methodological principles of formation and development of the mechanism of environmentally sustainable forestry management. The author has substantiated a structural functional scheme of organizational and economic mechanism for environmentally sustainable forestry management, which involves arrangement and connection between set of elements under control and manageable subsystems.

№ 10 2017, стор. 59 - 64

Кількість переглядів: 933

Відомості про авторів

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

O. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

Як цитувати статтю

Яремко О. П. Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством. Агросвіт. 2017. № 10. С. 59–64.

Yaremko, O. (2017), “Development of organizational and economic mechanism of environmentally sustainable forestry management”, Agrosvit, vol. 10, pp. 59–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.