EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ
Л. В. Ємельянова, В. О. Біленко, С. С. Чеверда

Назад

УДК: 330.4:657.922:303.4 (477)

Л. В. Ємельянова, В. О. Біленко, С. С. Чеверда

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Виявлено особливості аграрної сфери України на сучасному етапі розвитку. Розглянуто особливості моделювання сільського господарства на основі принципів сталого розвитку. Розкрито теоретико-методологічні основи формування пріоритетних засад соціально-екологічного спрямування аграрної політики України. Отже, екологізація агросфери впливає на стан відтворення та працездатність трудових ресурсів власне не тільки в ній самій, а й у державі в цілому. Таким чином, реалізація поставлених завдань вимагає координованих дій держави з проведення економічних реформ з метою формування високоефективної, конкурентоспроможної аграрної сфери, а також створення механізмів здійснення реформ у визначених соціально-екологічних напрямах. Розглянуто особливості нейронних мереж як наукового методу. Проаналізовано, які задачі економіки можливо вирішити за допомогою нейронних мереж. Нейромережеве планування може стосуватися різноманітних сфер людського життя, наприклад: математики, фізики, медицини, економіки, політології, соціології, техніки тощо. Запропоновано розглянуто проблему автоматизації оцінювання стану сільського господарства країни за допомогою методології нейромережевого моделювання.

L. Emelyanova, V. Bilenko, S. Cheverda

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE AS MODELING OBJECT

Summary

The features of the agrarian sector of Ukraine at the present stage of development are analyzed. The features of modeling of agriculture based on the principles of sustainable development are suggested. It reveals the theoretical and methodological foundations form the foundations of social and ecological agrarian policy of Ukraine. So agrosphere greening affects the state of play and performance workforce itself not only in itself but also in the country as a whole. Thus, the implementation of tasks require coordinated actions of the state of economic reforms in order to create a highly efficient and competitive agricultural sector, and creating mechanisms for reform in certain social and environmental areas. The features of neural networks as a scientific method are analyzed. The analysis that the problem of the economy can be solved using neural networks is provided. Neural network planning may relate to various spheres of human life, such as: mathematics, physics, medicine, economics, political science, sociology, technology and more. The problem of automating assessment of the state agricultural country with neural network modeling methodology are suggested.

№ 10 2017, стор. 30 - 34

Кількість переглядів: 1015

Відомості про авторів

Л. В. Ємельянова

магістрант, Запорізький національній університет

L. Emelyanova

the Master, Zaporizhzhya National University


В. О. Біленко

к. е. н., викладач, Запорізький національній університет

V. Bilenko

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University


С. С. Чеверда

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

S. Cheverda

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Ємельянова Л. В., Біленко В. О., Чеверда С. С. Сталий розвиток аграрної сфери України як об'єкт моделювання. Агросвіт. 2017. № 10. С. 30–34.

Emelyanova, L., Bilenko, V. and Cheverda, S. (2017), “The sustainable development of agrarian sphere of Ukraine as modeling object”, Agrosvit, vol. 10, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.