EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Н. Г. Здирко

Назад

УДК: 657.411:657.6 (043.3)

Н. Г. Здирко

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану аудиту та розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Виокремлено проблемні аспекти розвитку аудиторської діяльності, основними з яких є недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, недосконала система сертифікації аудиторів та низький рівень контролю за якістю вітчизняного аудиту. На основі даних Аудиторської палати України узагальнено інформацію щодо складу та кількості суб'єктів аудиторської діяльності України, загального обсягу наданих аудиторських послуг за їх видами. Внесено пропозиції щодо покращення якості аудиторських послуг та усунення недоліків аудиторської практики. Визначено перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні: вивчення міжнародного досвіду аудиторських фірм задля розробки типових методик аудиту, розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські послуги; співпраця професійних аудиторських організацій України з міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів.

N. Zdyrko

ANALYTICAL ASSESSMENT OF AUDIT SERVICES MARKET IN UKRAINE

Summary

The article is dedicated to a research of the current state of audit and development of the market of auditing services in Ukraine. Problem aspects of the development of auditing activity are marked out, the main of which are insufficient standard and methodological providing, imperfect system of certification of auditors and a low level of control of quality of domestic audit. On the basis of the data of Auditing chamber of Ukraine the information on structure and the number of subjects of auditing activity in Ukraine, total amount of auditing service provided is generalized by its types. The suggestions for improvement of quality of auditing services and elimination of shortcomings of auditing practice are made. The prospects of the development of auditing activity in Ukraine are defined, namely: studying the international experience of auditing firms for the development of standard techniques of audit; the development of the mechanism of pricing on audit and auditing services; cooperation of professional auditing organizations of Ukraine with the international and European professional organizations of accountants and auditors.

№ 9 2017, стор. 69 - 74

Кількість переглядів: 824

Відомості про авторів

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

Як цитувати статтю

Здирко Н. Г. Аналітична оцінка розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Агросвіт. 2017. № 9. С. 69–74.

Zdyrko, N. (2017), “Analytical assessment of audit services market in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9, pp. 69–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.