EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
В. Ю. Фабіянська

Назад

УДК: 657.6

В. Ю. Фабіянська

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

Виокремлено дві основних позиції в трактуванні науковцями поняття "якість": якість як сукупність характеристик, яких набуває виріб у результаті технологічного процесу виробництва (технологічна, виробнича якість); якість, яка формується внаслідок можливості, здатності продукту забезпечувати певні потреби (споживча якість). Визначено зміст поняття "якість аудиторських послуг" — це створення аудиторською фірмою (аудитором) такого інформаційного продукту (аудиторського звіту), який відповідає вимогам професійних стандартів, законодавчих та нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність та здатний задовольняти потреби користувачів. Таке визначення дає змогу ідентифікувати поняття якості аудиторської інформації з двох взаємопов'язаних сторін: як здатність задовольняти потреби кінцевих споживачів — власників, працівників та управлінського персоналу підприємства, потенційних інвесторів, покупців, постачальників, державні та недержавні органи, громадськість та бути корисною при прийнятті ними ефективних рішень; як необхідність дотримання аудитором вимог стандартів аудиту на кожному етапі виконання аудиторського завдання.

V. Fabiianska

THE CONCEPT OF QUALITY IN THE AUDIT PRACTICE

Summary

Singled out two main positions in the treatment of scientists term "quality": quality as a set of characteristics, which becomes a product as a result of production process (technology, product quality); quality, which is formed by the possibilities, the ability to provide product specific requirements (consumer quality). Defined the concept of "quality audit services" — is the creation of an audit firm (auditor) of the product information (audit report) that complies with professional standards, laws and regulations governing audit activity and can satisfy the needs of users. This definition makes it possible to identify the concept of quality audit information from two related parties, as the ability to meet the needs of end users — owners, employees and management personnel, potential investors, customers, suppliers, government and non-government agencies, public and be helpful in making them effective solutions; as auditor of the need to respect the requirements of auditing standards at every stage of the audit engagement.

№ 9 2017, стор. 62 - 68

Кількість переглядів: 926

Відомості про авторів

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Фабіянська В. Ю. Поняття якості в аудиторській практиці. Агросвіт. 2017. № 9. С. 62–68.

Fabiianska, V. (2017), “The concept of quality in the audit practice”, Agrosvit, vol. 9, pp. 62–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.