EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ РЕГІОНУ
М. А. Горлачук, В. О. Ляховець

Назад

УДК: 339.13:338:631.155

М. А. Горлачук, В. О. Ляховець

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ РЕГІОНУ

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми виробництва сільськогосподарської продукції на прикладі галузі м'ясного скотарства як найбільш кризового елемента функціонування економічного механізму розвитку аграрного ринку регіону в цілому. Проведено економічне оцінювання процесу відтворення поголів'я великої рогатої худоби — матеріальної основи сучасного формування і функціонування ринку яловичини. Досліджено ринкові тенденції формування динаміки чисельності поголів'я худоби, визначено основні закономірності відтворювального процесу у скотарстві, проаналізовано досягнутий рівень економічної ефективності функціонування галузі та окремих категорій сільськогосподарських виробників. Визначено секторальні особливості існуючої ринкової структури виробництва і реалізації яловичини на аграрному ринку регіону, зокрема, з врахуванням фермерських та особистих господарств населення. У роботі також розглянуто окремі проблеми формування і функціонування ринку телятини. Обгрунтовано емпіричні закономірності функціонування ринку яловичини, котрі значною мірою зумовлені загальним процесом циклічного галузевого відтворення, і визначають ефективність виробництва, особливості збуту та споживання сільськогосподарської продукції, що вимагає розробки відповідної аграрної політики з метою адекватного економічного регулювання аграрного ринку. Визначено перспективи економічного процесу відтворення поголів'я великої рогатої худоби та виробництва у галузі скотарства в цілому, а також стратегічні напрями забезпечення ефективного розвитку ринку яловичини як структурної складової сучасного аграрного ринку регіону.

M. Gorlachuk, V. Liahovets

PROSPECTS OF PRODUCTION OF CATTLE BREEDING AS THE BASES OF ENSURING EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN MARKET OF THE REGION

Summary

The urgent problems of production of agricultural products in the example of branch of meat cattle breeding as most crisis element of the functioning of the branch economic mechanism of development of the agrarian market of the region in general are considered in the article. Economic estimation of process of a reconstruction of the number of cattle — a material basis of modern formation and functioning of the market of beef is carried out. Market tendencies of formation of the dynamics of a number of a livestock of the cattle are investigated, the main regularities of reproductive processes in cattle breeding are defined, the reached level of economic efficiency of functioning of branch and separate categories of agricultural producers are analyzed. Sector features of the existing market structure of production and realization of beef in the agrarian market of the region, in particular, taking into account farmer and personal farms of the population are defined. Separate problems of formation and functioning of the market of veal are also considered in the work. Empirical regularities of functioning of the market of beef which are substantially predetermined by the general process of a cyclic branch reconstruction are proved, and production efficiency is defined, features of the sale and consumption of agricultural production which demands development of the corresponding agrarian policy for the purpose of adequate economic regulation of the agrarian market. The prospects of the economic process of a reconstruction of number of cattle and production in branch of cattle breeding in general, and also the strategic directions of ensuring effective development of the market of beef as a structural component of the modern agrarian market of the region are defined.

№ 8 2017, стор. 54 - 59

Кількість переглядів: 1205

Відомості про авторів

М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

M. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher, doctoral candidate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil


В. О. Ляховець

молодший науковий співробітник, аспірант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Liahovets

Postgraduate of the Department of Management Life and Environmental Sciences, Ternopil national economic university, Ternopil

Як цитувати статтю

Горлачук М. А., Ляховець В. О. Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону. Агросвіт. 2017. № 8. С. 54–59.

Gorlachuk, M. and Liahovets, V. (2017), “Prospects of production of cattle breeding as the bases of ensuring effective development of the agrarian market of the region”, Agrosvit, vol. 8, pp. 54–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.