EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
І. М. Новак

Назад

УДК: 338.26

І. М. Новак

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАНУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Визначено, що для забезпечення процесу інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва потрібна консолідація всіх джерел надходження капіталу і залучення його у формі інвестицій.
У зв'язку з цим проведено дослідження формування методології визначення рівноважного стану попиту та пропозиції на ринку капіталу.
Розглянуто три основні методологічні підходи, на основі яких інтегрується розвиток економічної думки: класичний, кейнсіанський та монетариський. Визначено, що погляди класичної школи формуються на твердженні, що стан рівноваги на ринку встановлюється автоматично, а будь-які відхилення є випадковими і тимчасовими. За рахунок стабілізуючих факторів економіка самостійно, без втручання з боку держави, відновлює порушену рівновагу.
Вказано, на особливості формування кейнсіанської школи та поглядів вчених на предмет дослідження: достатньо знайти оптимальну кількість грошей, яка задовольнить існуючий попит на гроші щоб повернути економіці ефективність і привести її в стан макроекономічної рівноваги.
Визначено, що погляди монетаристів сформувалися завдяки існуванню механізму конкуренції. При цьому ціни виконують головну функцію — коригування у разі порушення рівноваги, а диспропорції на ринку регулюються грошово-кредитною політикою держави.
На основі дослідження основних наукових підходів до розвитку теорії економічної рівноваги визначено, що в залежності від ситуації застосовують різні комплексні рішення, що представляють собою інтеграцію положень вищевказаних концепцій.
Вказано власний погляд на формування алгоритму досягнення стану рівноваги на інвестиційному ринку капіталу аграрних підприємств. За результативну ознаку попиту на інвестиційні ресурси сільськогосподарських підприємств обрано ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві, що є похідною функцією від чистого прибутку, вищий рівень якого призведе до введення в дію нових основних засобів та скорочення зносу. Формуючим фактором пропозиції визначено капітальні інвестиції в сільське господарство. Передбачено ситуацію досягнення стану рівноваги, при цьому в розрахунках враховано ефект мультиколінеарності факторів, які мають зробити власний внесок інвестиційного капіталу в обсяг пропозиції і зменшити фінансове навантаження на прибуток сільськогосподарських підприємств.

I. Novak

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE EQUILIBRIUM STATE OF SUPPLY AND DEMAND IN THE MARKET OF INVESTMENT CAPITAL FOR ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Summary

It is determined that consolidation of all capital sources and involving it in the form of investment are necessary to provide the process of the innovative development of agricultural production.
In this regard, the study on the methodology for determining the equilibrium state of supply and demand in the capital market is carried out.
Three basic methodological approaches based on integrating development of the economic thought: classical, Keynesian and monetarist are considered. It is found that views of the classical school are formed on the statement that the market equilibrium is established automatically and any deviations are random and temporary. The economy restores balance independently, without government intervention by stabilizing factors.
Features of the Keynesian school formation and views of scientists on the research subject are indicated. It is enough to find the optimal amount of money that will satisfy the existing demand for money to return the economical efficiency and bring the economy to a state of macroeconomic equilibrium.
It is determined that monetarist views were formed due to the existence of a mechanism of competition. Thus, prices perform the main function that is an adjustment in case of disequilibrium and imbalances in the market are regulated by monetary and credit policy.
It is found that various integrated solutions depending on the situation are used as integrating provisions of the abovementioned concepts based on the research of basic scientific approaches to the development of the theory of economic equilibrium.
Own view on forming the algorithm for achieving equilibrium in the investment market capital of agricultural enterprises is given. The degree of depreciation in agriculture is chosen as the resultant variable of demand for investment funds in agricultural enterprises. It is a derivative of a function of the net profit higher level of which will lead to the introduction of new fixed assets and reducing depreciation. Capital investment in agriculture is the forming supply factor. The situation of the equilibrium state achievement is envisaged. Thus, the effect of factor multicollinearity is taken into account in calculations. These factors have to make contribution of investment capital in the volume of supply and reduce the financial burden on the income of agricultural enterprises.

№ 8 2017, стор. 48 - 53

Кількість переглядів: 1109

Відомості про авторів

І. М. Новак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

I. Novak

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Новак І. М. Наукові підходи до визначення рівноважного стану попиту та пропозиції на ринку інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора економіки. Агросвіт. 2017. № 8. С. 48–53.

Novak, I. (2017), “Scientific approaches to the definition of the equilibrium state of supply and demand in the market of investment capital for enterprises of the agricultural sector of economy”, Agrosvit, vol. 8, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.