EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Г. Б. Погріщук, Б. В. Погріщук

Назад

УДК: 332.33:332.64

Г. Б. Погріщук, Б. В. Погріщук

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів, розкрито методологічні основи моніторингу порівняльної якості грунтів у сільському господарстві, обгрунтовано еволюційний контент питання підвищення якісних властивостей грунтів. Земельні ресурси розглядаються не лише з позиції просторових утворень, а й у формі основного виробничого засобу, що визначається продуктивною здатністю культур, пов'язаною з родючістю грунтів. Зосереджено увагу на проблемі бонітування грунтів, що визначається як результат порівняльної оцінки якості земель та здійснюється за притаманними їм природними характеристиками й впливають на виробничо-господарські показники діяльності на основі усталеного характеру вирощування у певній природно-кліматичній зоні. Визначено основні фактори впливу на вартість земель сільськогосподарського призначення. Обгрунтовано потребу урахування природно-економічного потенціалу при здійсненні оцінки земельних ресурсів. Надано пропозиції щодо застосування методів оцінки земельних ресурсів з використанням сучасних технологій.

G. Pogrischuk, B. Pogrischuk

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF DETERMINATION AND EVALUATION LAND RESOURCES

Summary

The article is a retrospective analysis of the quality of the determination and assessment of land resources, revealed comparative methodological bases of monitoring soil quality in agriculture, reasonably content issues evolutionary improvement of quality properties of soils. Land resources are considered not only from the perspective of spatial structures, but also in the form of basic production means that productive capacity is determined by culture related to soil fertility. The emphasis on the problem of quality of soil, which is determined by the comparative quality assessment carried out by land and their natural characteristics and impact on production and economic performance through sustainable cultivation of character in a particular climatic zone. Defined set of factors that affect the value of agricultural land. Substantiates the need for taking into account natural and economic potential when assessing land resources. The proposals for the application of methods for assessing land resources using modern technologies.

№ 7 2017, стор. 12 - 21

Кількість переглядів: 848

Відомості про авторів

Г. Б. Погріщук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

G. Pogrischuk

Ph.D., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya


Б. В. Погріщук

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

B. Pogrischuk

Doctor of Economic Sciences, Professor оf business economics and corporations, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Погріщук Г. Б., Погріщук Б. В. Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів. Агросвіт. 2017. № 7. С. 12–21.

Pogrischuk, G. and Pogrischuk, B. (2017), “Retrospective analysis of the quality of determination and evaluation land resources”, Agrosvit, vol. 7, pp. 12–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.