EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
О. І. Котикова, Є. О. Огородник, Л. В. Черевко

Назад

УДК: 330.3

О. І. Котикова, Є. О. Огородник, Л. В. Черевко

ІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Проведено дослідження індикації екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні. Період дослідження охоплює дані за 1985—2015 роки і включає такі індикатори: внесення органічних та мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур, показники якості грунтів, вапнування та гіпсування грунтів, ступінь освоєння земельних ресурсів, рівень розораності сільгоспугідь, надходження забруднюючих речовин у довкілля, порушення та рекультивації земель, заходи з охорони земель, питомі капітальні вкладення та поточні витрати на захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод. Обгрунтована система показників [5] пропонується для здійснення оцінки стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування з метою забезпечення комплексного системного підходу до формування та реалізації державної політики на принципах сталого розвитку, оцінки рівню виконання відповідних завдань досягнення Глобальних цілей сталого розвитку в Україні 2016—2030.
На основі отриманих результатів зроблено висновок про відповідність сільськогосподарського землекористування в Україні вимогам стійкого розвитку. Визначені показники є складовою індикаційної моделі стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні.

O. Kotykova, Y. Ohorodnyk, L. Cherevko

STATUS INDICATION OF AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE

Summary

A study indicate the ecological condition of agricultural land in Ukraine. Research period covers the years 1985—2015 data and includes the following indicators: application of organic fertilizer and harvest crops, quality of soil, lime and gypsum soil, the degree of development of land resources, the level of plowed farmland pollutants into the environment, and abuse land reclamation, land protection measures, specific capital investments and operating costs for the protection and rehabilitation of soil, groundwater and surface water. Reasonable Scorecard [5] proposed to assess the sustainable development of agricultural land in order to provide a comprehensive system approach to the development and implementation of public policies based on the principles of sustainable development, assess the level of implementation of the relevant tasks of achieving global goals for sustainable development in Ukraine 2016—2030.
Based on the results concluded that compliance with agricultural land in Ukraine requirements of sustainable development. Indices are part indykatsiynoyi model of sustainable development of agricultural land in Ukraine.

№ 6 2017, стор. 35 - 42

Кількість переглядів: 1067

Відомості про авторів

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

O. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv


Є. О. Огородник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

Y. Ohorodnyk

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv


Л. В. Черевко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

L. Cherevko

Master, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Котикова О. І., Огородник Є. О., Черевко Л. В. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні. Агросвіт. 2017. № 6. С. 35–42.

Kotykova, O., Ohorodnyk, Y. and Cherevko, L. (2017), “Status indication of agricultural land use in Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 35–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.