EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Л. О. Чорна, О. Д. Зачоса

Назад

УДК: 658.821

Л. О. Чорна, О. Д. Зачоса

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Стаття містить результати дослідження інноваційного розвитку людського капіталу, аналіз вибраних науково-методичних підходів та прогнозування результатів їх використання для розвитку людського капіталу на різних економічних рівнях. Розглянуті підходи свідчать про те, що серед відомих науково-методичних підходів інноваційного розвитку людського капіталу найбільш доцільним є синергетичний підхід компонент розвитку, візуалізації стратегії на основі методів композиції та декомпозиції з подальшою деталізацією визначених цілей, програм та проектів для їх реалізації та розвитку людського капіталу, який, в свою чергу, є запорукою розвитку території та її інфраструктури і громади. Запропонований підхід дозволяє сформувати концептуальну модель використання сучасних інструментів управління людським капіталом, що включає в себе методологію формування стратегії розвитку території, громади, соціальної інфраструктури та людського капіталу, моніторингу показників реалізації стратегії, формування методологічного, інформаційного, кадрового та ресурсного забезпечення для виявлення факторів взаємовпливу розвитку соціально-економічних систем та людського капіталу, реалізації визначених стратегій розвитку на основі сучасних інноваційних управлінських та інформаційних технологій, що сприятиме розвитку промислових підприємств, підприємництва, творчих товариств, нових підходів в освіті, розвитку соціально-культурної інфраструктури.

L. Chorna, O. Zachosa

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES OF INNOVATIVE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Summary

The article contains the results of a study of innovative human capital development, analysis of selected scientific and methodological approaches and predicting outcomes for their use of human capital in different economic levels. The approaches indicate that among the known scientific and methodological approaches to innovative development of human capital is the most appropriate synergistic approach to component development, visualization strategies based on the methods of composition and decomposition, followed by detailed objectives, programs and projects for their implementation and development of human capital, which is the key to development of the territory and its infrastructure and communities. The approach allows creating conceptual model using modern tools of human capital management, which includes methodology development strategy territories, community, social infrastructure and human capital, performance monitoring implementation of the strategy, the formation of methodological, information, personnel and resources to identify factors mutual development socio-economic systems and human capital, in implementation of development strategies based on modern innovation management and information technology to facilitate the development of industry, business, creative partnerships, new approaches in education, development of social and cultural infrastructure.

№ 6 2017, стор. 17 - 20

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри оподаткування фінансів та підприємництва, Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

L. Chorna

doctor of Economics, professor, head of department of taxation and finance businesses, private higher education institution "Vinnytsya Institute designing clothes and entrepreneurship"


О. Д. Зачоса

здобувач, Хмельницький національний університет

O. Zachosa

applicant, Khmelnytsky National University

Як цитувати статтю

Чорна Л. О., Зачоса О. Д. Науково-методичні підходи інноваційного розвитку людського капіталу . Агросвіт. 2017. № 6. С. 17–20.

Chorna, L. and Zachosa, O. (2017), “Scientific and methodical approaches of innovative human capital development”, Agrosvit, vol. 6, pp. 17–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.