EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ КАТЕГОРІЇ "БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА"
О. С. Богма

Назад

УДК: 336:65.012.8(477)

О. С. Богма

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ КАТЕГОРІЇ "БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА"

Анотація

На основі аналізу існуючих визначень категорій "бюджетна безпека", "фінансова безпека" та "економічна безпека" у статті обгрунтовано динамізм, притаманний бюджетній безпеці країни. Запропоновано розрізняти статичний та динамічний стани бюджетної безпеки. Встановлено, що статичному стану бюджетної безпеки притаманне підтримання нерухомості, незмінність внутрішньої будови, що властиво для закритих систем. Відповідно, можливості бюджетної системи зі статичним рівнем бюджетної безпеки зберігати своє існування є жорстко обмеженими. У свою чергу, динамічна бюджетна безпека притаманна відкритим системам, які розглядають здатність до оновлення в якості стабілізуючого механізму. Саме динамічні системи досягають необхідного і достатнього рівню безпеки. При цьому обов'язковою умовою досягнення динамічної бюджетної безпеки є побудова демократичного суспільства.

Е. Bogma

FEATURES OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTER OF CATEGORY ARE "BUDGETARY SAFETY"

Summary

On the basis of analysis of existent determinations of categories "budgetary safety", "financial safety" and "economic security", is dynamism inherent to budgetary safety of country is reasonable in the article. It is suggested to distinguish the static and dynamic states of budgetary safety. It is set that to the static state of budgetary safety inherent maintenance of the real estate, invariability of internal structure, that peculiar for the closed systems. Accordingly, budgetary system with static budgetary strength security to keep possibility the existence hardly limits. Dynamic budgetary safety is inherent to open system, that examine a capacity for updating as an stabilizing mechanism, in turn. Exactly the dynamic systems arrive at necessary and sufficient to strength security. Thus the obligatory condition of achievement of dynamic budgetary safety is a construction of democratic society.

№ 5 2017, стор. 27 - 30

Кількість переглядів: 1820

Відомості про авторів

О. С. Богма

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Е. Bogma

Candidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, с. Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Богма О. С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" . Агросвіт. 2017. № 5. С. 27–30.

Bogma, Е. (2017), “Features of static and dynamic character of category are "budgetary safety"”, Agrosvit, vol. 5, pp. 27–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.